Thủ tục thông báo sau khi có quyết định hủy thầu

Thủ tục thông báo sau khi có quyết định hủy thầu cho cá nhân, tập thể tham gia đấu thầu và đơn vị hữu quan khác.

Chủ đầu tư hủy thầu thì các bước sau khi có quyết định hủy thầu do có thay đổi về phạm vi đầu tư là gì và việc đăng tải thông tin hủy thầu lên phương tiện thông tin đại chúng?


Luật sư Tư vấn Luật Đấu thầu – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 07 tháng 09 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Thủ tục thông báo sau khi có quyết định hủy thầu

  • Luật Đấu thầu năm 2013
  • Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
  • Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

3./ Luật sư tư vấn

Theo quy định của pháp luật thì đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”. Như vậy, khi thực hiện đấu thầu thì chủ đầu tư sẽ có những lợi ích nhất định, và khi không đạt được hiệu quả mong muốn như trong trường hợp do phạm vi đầu tư bị thay đổi thì chủ đầu tư có quyền hủy thầu khi có quyết định hủy thầu. Công việc mà chủ đầu tư phải thực hiện để hoàn thiện quá trình hủy thầu sau khi có quyết định hủy thầu là:

Căn cứ Điều 17 Luật Đấu thầu quy định các trường hợp hủy thầu:

1.Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2.Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. …

Theo đó, khi có thay đổi về mục tiêu hay phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì chủ đầu tư có quyền hủy thầu. Sau khi có quyết định hủy thầu, chủ đầu tư tiến hành thông báo tới các nhà đầu tư tham gia dự thầu và nêu rõ lý do theo quy định đồng thời thực hiện việc đăng tải thông tin về việc hủy thầu và nêu rõ lý do trên phương tiện thông tin đại chúng (hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc ít nhất một kỳ đăng tải trên Báo đấu thầu).

Điều 3 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT:

1.Việc cung cấp các thông tin về đấu thầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được thực hiện trên Hệ thống mạng.

2.Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được thực hiện đồng thời theo hai hình thức sau đây:

a)Gửi văn bản (có chữ ký và đóng dấu) qua đường bưu điện;

b)Gửi trên Hệ thống mạng theo lộ trình quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư này.

Khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT:

“… a)Cung cấp thông tin về đấu thầu để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 6 Điều 81 Luật đấu thầu;

b)Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm.

Điểm i Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT:

1.Các thông tin về đấu thầu để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu bao gồm: …

i)Hủy thầu; …

2.Việc cung cấp nội dung chi tiết của các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo các biểu mẫu dưới dạng webform trên Hệ thống mạng.

Căn cứ vào quy định tại Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC thì thông báo hủy các thông tin đã đăng tải (bao gồm cả việc hủy thầu) được thực hiện như sau:

-Bước 1: Bên mời thầu (chủ đầu tư) nhấn nút Đăng nhập trên trang chủ và nhập mật khẩu chứng thư số của bên mời thầu để đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

-Bước 2: Chọn gói thầu cần hủy, điều chỉnh trạng thái thông báo thành “hủy” và lưu thông tin;

-Bước 3: Đăng tải thông báo hủy.

Trường hợp bên mời thầu chưa đủ điều kiện để tự đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định hoặc trường hợp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tạm ngừng cung cấp dịch vụ, quy trình cung cấp, đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu được thực hiện như sau:

-Bước 1: Bên mời thầu kê khai thông tin đầy đủ vào mẫu phiếu đăng ký thông tin tương ứng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC. Đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, sử dụng phiếu đăng ký thông tin theo mẫu do nhà tài trợ quy định; trường hợp nhà tài trợ không quy định, bên mời thầu sử dụng mẫu phiếu đăng ký thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.

-Bước 2: Bên mời thầu gửi phiếu đăng ký thông tin hợp lệ đến Báo Đấu thầu theo một trong các cách sau: nộp trực tiếp tại Báo Đấu thầu; gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến qua Internet.

-Bước 3: Bên mời thầu thanh toán chi phí đăng tải thông tin theo quy định.

Như vậy, sau khi có quyết định hủy thầu, bạn chỉ cần gửi thông báo tới các nhà đầu tư tham gia dự thầu và nêu rõ lý do theo quy định đồng thời thực hiện việc đăng tải thông tin

Với những tư vấn về câu hỏi Thủ tục thông báo sau khi có quyết định hủy thầu, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

 

1900.0191