Quy trình chuyển nhượng dự án đầu tư

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Quy trình chuyển nhượng dự án đầu tư


Luật sư Tư vấn Luật đầu tư – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 26 tháng 07 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Quy trình chuyển nhượng dự án đầu tư

  • Luật đầu tư năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2016;
  • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

3./ Luật sư tư vấn

Quy trình chuyển nhượng dự án đầu tư được quy định tại Khoản 1 Điều 45, Luật Đầu tư 2014 sửa đổi năm 2016 và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP:

Thứ nhất, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Dự án đầu tư không thuộc trường hợp bị chấm dứt hoạt động.

– Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài thì phải đáp ứng điều kiện đầu tư được áp dụng.

– Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

Khi đã đáp ứng các điều kiện trên thì nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng dự án, trừ trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp, chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định.

Thứ hai, đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì ngoài việc đáp ứng đủ các điều kiện trên, nhà đầu tư còn phải nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án theo thủ tục sau:

– Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

+ Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

+ Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

+ Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

– Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn tương ứng với các loại dự án đầu tư.

Như vậy, các dự án đầu tư được phép chuyển nhượng trong những trường hợp trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Quy trình chuyển nhượng dự án đầu tư, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

1900.0191