Các bước để nhập khẩu sữa bột làm từ sữa bò

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Các bước để nhập khẩu sữa bột làm từ sữa bò

Công ty tôi đang kinh doanh, muốn nhập khẩu sữa bột làm từ sữa bò có phải đăng ký doanh nghiệp mới không? Không thành lập công ty mới thì phải làm gì với công ty đang kinh doanh. Thủ tục nhập khẩu cần xin giấy phép gì, tiến hành ra sao. xin được tư vấn cụ thể.


Luật sư Tư vấn Luật Doanh nghiệp – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 04 tháng 06 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề nhập khẩu sữa bò

  • Luật Thú y 2015;
  • Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
  • Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

3./ Luật sư tư vấn

Với doanh nghiệp đang hoạt động muốn thực hiện thêm việc kinh doanh sữa bột nhập khẩu, nếu doanh nghiệp đã có đăng ký với ngành nghề về nhập khẩu, phân phối sữa bột, doanh nghiệp chỉ cần tiến hành xin cấp phép nhập khẩu và thực hiện thủ tục hải quan mà không nhất thiết phải thành lập doanh nghiệp mới. Trường hợp nếu chưa có đăng ký ngành nghề kinh doanh có liên quan nêu trên, đối với doanh nghiệp đang hoạt động các ngành nghề kinh doanh khác thì doanh nghiệp chỉ cần bồ sung ngành nghề kinh doanh , đáp ứng các điều kiện kinh doanh nếu có là có thể tiến hành hoạt động kinh doanh nhập khẩu, phân phối sữa theo quy định pháp luật.Bên cạnh đó, Khi thực hiện nhập khẩu sữa bột làm từ sữa bò, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục kiểm dịch và thủ tục hải quan theo quy định pháp luật. Các thủ tục cần tiến hành như sau:

  • Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Căn cứ Phụ lục I, II Nghị định 187/2013/NĐ-CP, sữa bột không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu, cũng không thuộc Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải có giấy phép.

Trường hợp này, doanh nghiệp không cần đăng ký doanh nghiệp mới mà có thể bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp, căn cứ Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm 2 bước sau:

Bước 1: Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Doanh nghiệp phải thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày từ ngày có thay đổi. Nội dung Thông báo bao gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

– Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ bổ sung thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

  • Thủ tục kiểm dịch:

Căn cứ Mục II Phụ lục I Quyết định 25/2016/QĐ-BNNPTNN quy định Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện kiểm dịch, thì sữa bột là sản phẩm động vật cần phải kiểm định trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Về thủ tục kiểm dịch:

Bước 1: Đăng ký kiểm dịch:

Công ty cần gửi 1 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch tới Cục Thú y gồm: Văn bản đề nghị hướng dẫn kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu; Đối với động vật, sản phẩm động vật thuộc đối tượng quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan khác, phải nộp văn bản hoặc giấy phép theo quy định.

Hình thức gửi hồ sơ: Qua đường bưu điện hoặc gửi qua thư điện tử, fax sau đó gửi bản chính hoặc trực tiếp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y có văn bản đồng ý kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu; trường hợp không đồng ý phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Khai báo kiểm dịch:

Sau khi được Cục Thú y chấp thuận, Công ty gửi hồ sơ khai báo kiểm dịch tới cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu.

Hồ sơ khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu bao gồm: Đơn khai báo kiểm dịch (Mẫu 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNN); Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu (Hàn Quốc)

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật hợp lệ, Cục Thú y sẽ quyết định và thông báo cho Công ty về địa điểm, thời gian để tiến hành kiểm dịch theo quy định tại Điều 47 của Luật Thú y 2015.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu đối với sản phẩm động vật trên cạn đạt yêu cầu, thông báo cho chủ hàng hoàn thiện thủ tục hải quan.

  • Thủ tục hải quan:

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận kiểm dịch, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan để thông quan hàng hóa. Hiện nay, hầu hết các Doanh nghiệp đều thực hiện các thủ tục hải quan bằng điện tử.

Bước 1: Công ty cần chuẩn bị hồ sơ hải quan để khai hải quan

Hồ sơ hải quan bao gồm: Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC); Hóa đơn thương mại (1 bản); Vận tải đơn (1 bản); Giấy chứng nhận kiểm dịch (1 bản); Tờ khai trị giá (2 bản); Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (1 bản)

Bước 2: Công ty nhận thông tin phản hồi từ cơ quan hải quan về tờ khai hải quan, kết quả phân luồng và thực hiện một trong các nội dung sau:

+ Luồng xanh: Miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Lô hàng được cơ quan hải quan chấp nhận thông quan thì chuyển sang bước 4.

+ Luồng vàng: Kiểm tra hồ sơ hải quan. Nếu được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan thì doanh nghiệp thực hiện theo yêu cầu và xuất trình hồ sơ giấy để cơ qaun hải quan kiểm tra. Nếu lô hàng được chấp nhận thông quan thì thực hiện tiếp bước 4, nếu cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa thì chuyển sang bước 3.

Bước 3: Luồng đỏ: Công ty xuất trình hồ sơ giấy và hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra.

Bước 4: Công ty in tờ khai trên hệ thống của mình để đi lấy hàng.

Như vậy, với công ty của anh/chị đang tiến hành hoạt động kinh doanh trên thực tế muốn thực hiện thêm hoạt động nhập khẩu sữa bột từ sữa bò, anh/chị không cần phải thành lập doanh nghiệp mới mà chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo các thủ tục pháp luật quy định nêu trên. Với hoạt động nhập khẩu sữa bột, để được thực hiện hoạt động này, sau khi đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh được thực hiện hoạt động nhập khẩu sữa, công ty cần thực hiện thủ tục xin cấp phép kiểm dịch và thực hiện các thủ tục hải quan theo pháp luật quy định. Các thủ tục đã được trình bày cụ thể ở trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Các bước để nhập khẩu sữa bột làm từ sữa bò, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Bài liên quan:

1900.0191