Hợp đồng thuê xử lý rác thải

Hợp đồng thuê xử lý rác thải theo quy trình, quy định của pháp luật để bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn vệ sinh.

Hợp đồng thuê xử lý rác thải
Hợp đồng thuê xử lý rác thải

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191


Khi hoạt động trên các lĩnh vực ảnh hưởng đến môi trường,doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, trong đó có việc xử lý rác thải. Hợp đồng thuê xử lý rác thải giữa doanh nghiệp xử lý rác thải với chủ nguồn thải gồm các nội dung cơ bản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

……………, ngày….. tháng….. năm…….

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ XỬ LÝ RÁC THẢI

Số: ……./HDDVXLRT

Căn cứ:

– Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 14/6/2005;

– Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 23/6/2014;

– Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

– Chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu và khả năng mỗi bên

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm……….  chúng tôi gồm có:

BÊN A: (Bên thuê xử lý)………………………………

Địa chỉ: …………………….

Mã số thuế:

Đại diện: Ông (bà)……………….. Chức vụ: …………………….

Điện thoại:………………………. Số Fax:……………………

BÊN B: (Bên nhận xử lý)………………………..

Địa chỉ trụ sở:

Mã số thuế:

Đại diện: Ông (bà)……………….. Chức vụ: …………………….

Điện thoại:………………………. Số Fax:……………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng xử lý rác thải theo các nội dung điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Các bên thống nhất ký hợp đồng dịch vụ xử lý rác thải, bên B thực hiện công việc xử lý rác thải cho bên A theo các yêu cầu tại hợp đồng này như sau:

Điều 2:Yêu cầu xử lý rác thải:

Bên B đảm bảo quá trình xử lý đảm bảo các yêu cầu sau:

– Công nghệ xử lý: …… (Công nghệ chế biến phân hữu cơ; Công nghệ đốt; Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh hoặc Công nghệ khác);

– Quy trình xử lý: …… (Có sơ đồ khối và thuyết minh kèm theo hợp đồng).

– Tần suất tiếp nhận: …… (Các thứ…. trong tuần hoặc……ngày/tuần);

– Thời gian tiếp nhận: …… (Từ …… giờ đến …… giờ);

– Yêu cầu công việc khác (nếu có).

Điều 3. Giá trị hợp đồng

– Giá trị hợp đồng là: ……..……………đồng.

Bằng chữ: …………………………………………………………đồng.

– Hình thức giá hợp đồng: (giá hợp đồng trọn gói, hay theo đơn giá cố định, hay theo đơn giá điều chỉnh)……………………………..……

Điều 3. Thời gian thực hiện hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng là ……… , từ ngày…….tháng…….năm…….đến ngày…….tháng…….năm…….

Điều 5. Giám sát, kiểm tra thực hiện hợp đồng

1. Giám sát thực hiện hợp đồng: (quy định quyền và cách thức giám sát của Bên A đối với Bên B, của các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn và cộng đồng đối với việc thực hiện hợp đồng về khối lượng, chất lượng công việ.. theo nội dung hợp đồng đã được ký kết)………………………………………………

2. Kiểm tra thực hiện hợp đồng: (Quy định quyền và cách thức kiểm tra của Bên A đối với Bên B, của các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn và cộng đồng đối với việc thực hiện hợp đồng về khối lượng, chất lượng công việc… theo nội dung hợp đồng đã được ký kết).………………………………………………..

Điều 6. Nghiệm thu

1.Căn cứ nghiệm thu: ……………………..

2.Nội dung nghiệm thu: ………………………

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Quyền của Bên A:

+ Giám sát, kiểm tra thực hiện công việc của Bên B;

+ Quyền hạn khác (nếu có).

– Nghĩa vụ của Bên A:

+ Bàn giao chất thải cho bên A theo đúng nội dung khối lượng, thời gian.

+ Nghiệm thu công việc, tạm ứng, thanh toán cho Bên B đúng hạn và theo quy định.

+ Nghĩa vụ khác (nếu có).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Quyền của Bên B:

+ Bên B có thể từ chối thu gom, xử lý các chất thải rắn bị từ chối.

+ Bên B có thể cung cấp và thu các phí cho thuê thùng chứa để đựng chất thải.

+ Kiến nghị Bên A tại bất cứ thời điểm nào cho việc điều chỉnh hợp đồng/giá trị hợp đồng.

+ Được thanh toán đúng hạn và theo quy định;

+ Quyền hạn khác (nếu có).

– Nghĩa vụ của Bên B:

+ Cung cấp cho Bên A bằng chứng của Bên B các giấy phép cần thiết khác để thực hiện công việc trong hợp đồng này;

+ Thông báo để hướng dẫn cho bên A được cung cấp các dịch vụ trong hợp đồng này: các yêu cầu thải bỏ chất thải (loại CTR được thu gom, yêu cầu phân loại CTR tại nguồn (nếu có), phương pháp và tần suất thu gom, thời gian và địa điểm thu gom…); các yêu cầu đối với CTR được xử lý (loại CTR được xử lý…);

+ Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng thu gom, vận chuyển CTRSH; Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, cơ sở, máy móc và trang thiết bị  tại cơ sở xử lý CTRSH (ghi rõ các yêu cầu này trong HĐ).

+ Che phủ các phương tiện vận chuyển CTR với vải bạt, lưới hoặc vật liệu khác phù hợp với loại phương tiện trong quá trình vận chuyển CTR.

+ Không thải bỏ CTR bất hợp pháp, chỉ thải bỏ CTR tại các trạm trung chuyển và cơ sở  xử lý quy định trong hợp đồng.

+ Trả phí thải bỏ CTR cho trạm trung chuyển hoặc cơ sở xử lý quy định trong hợp đồng.

+ Tổ chức thu phí vệ sinh tại khu vực cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

+ Nghĩa vụ khác (nếu có).

Điều 9. Điều chỉnh hợp đồng

1. Các trường hợp điều chỉnh hợp đồng:……………………….

2. Thực hiện điều chỉnh hợp đồng: …………………………….

Điều 10. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng

1.Tạm dừng hợp đồng: ……………………………….

2.Chấm dứt hợp đồng: …………………………..

Điều 11. Xử lý tranh chấp

Điều 12. Trường hợp bất khả kháng

1. Các trường hợp bất khả kháng

2.Xử lý trong trường hợp bất khả kháng

Điều 13. Bảo hiểm hợp đồng

1.Các hợp đồng bảo hiểm bao gồm:……………………….

2.Trách nhiệm của các bên

Điều 14. Bảo lãnh hợp đồng

Điều 15. Thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng

1. Thanh toán

2. Quyết toán và thanh lý hợp đồng

Điều 16. Các điều khoản khác

Điều 17. Hồ sơ hợp đồng

1.Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau:……………………

2.Hợp đồng được làm thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …… bản, Bên B giữ …… bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

BÊN A

 

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN B

 

 

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191