Điều kiện bắt buộc đi cai nghiện tập trung

Điều kiện bắt buộc đi cai nghiện tập trung

Em trai tôi là H, hiện ở ngõ 295 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày 26/8/2011, H lần đầu tiên sử dụng ma túy nơi công cộng bị công an phường Trương Định bắt và giải về đồn. Hôm sau em tôi được cho về nhà và đã tự nguyện cai nghiện tại nhà. Xin hỏi em tôi có phải đi cai nghiện tập trung hay không?

Gửi bởi: Nguyenhang

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008 (Sau đây gọi chung là Luật Phòng chống ma túy), hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi bị nghiêm cấm. Người nghiện ma túy có thể bị áp dụng một trong các hình thức cai nghiện ma túy theo quy định của Luật phòng chống ma túy.

Theo Điều 26a, Điều 27- Luật Phòng chống ma túy thì các hình thức và biện pháp cai nghiện ma túy có thể áp dụng đối với người nghiện ma túy bao gồm:

– Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình;

– Cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng;

– Cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện;

– Cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng: áp dụng theo quyết định của UBND cấp xã trong trường hợp người nghiện ma túy không tự nguyện cai nghiện;

– Cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện: chỉ áp dụng trong những trường hợp nhất định, cụ thể như sau:

Theo Luật Phòng chống ma túy, các đối tượng bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện bao gồm hai trường hợp sau:

1. Đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên thì chế độ, thủ tục cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cụ thể:

Theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh và Nghị định số 61/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 135) thì Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh khi có đầy đủ các dấu hiệu sau:

– Là công dân Việt Nam,

– Là người nghiện ma túy: “người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này” (Khoản 11 điều 2 Luật Phòng chống ma túy),

– Là người từ đủ 18 tuổi trở lên đến không quá 55 tuổi đối với nữ và không quá 60 tuổi đối với nam,

– Có hành vi sử dụng ma túy và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng trái phép chất ma túy;

+ Đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất định;

+ Đã được cai nghiện ma túy tại gia đình hoặc cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

2. Đối với người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thì chế độ, thủ tục cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện được thực hiện theo những quy định riêng tại Mục II, chương II – Nghị định 135.

Những người chưa thành niên nghiện ma túy sau đây bị cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội:

a) Người đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng mà vẫn còn nghiện;

b) Người đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện;

c) Người không có nơi cư trú nhất định.”

(Điều 24 Nghị định 135)

Theo các quy định trên thì H lần đầu tiên bị tạm giữ vì hành vi sử dụng ma túy trái phép, đã đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình; do đó H không phải đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Các văn bản liên quan:

Luật 23/2000/QH10 Phòng, chống ma túy

Nghị định 61/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

Nghị định 135/2004/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh,tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

Luật 16/2008/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy

Trả lời bởi: CTV1

1900.0191