Thẩm quyền công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

Thẩm quyền công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

Theo quy định Luật Công chứng 2006 cho phép nhiều bất động sản ở nhiều nơi (các tỉnh thành khác nhau) cùng đảm bảo thực hiện một nghĩa vụ thì được lựa chọn công chứng bất kỳ tại tổ chức hành nghề công chứng nơi có bất động sản. Tuy nhiên theo quy định của Luật Công chứng 2014, tại khoản 1, điều 54 quy định việc công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản phải được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại tỉnh, thành nơi có bất động sản. Như vậy có làm ảnh hưởng quyền lợi của người yêu cầu công chứng không?

Gửi bởi: nguyen minh khoa

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 1 Điều 47 Luật Công chứng năm 2006 quy định:

“2. Nhiều bất động sản thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau cùng được thế chấp để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ thì việc công chứng hợp đồng thế chấp đó do công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có một trong số bất động sản thực hiện.”

Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện Luật Công chứng năm 2006, trong nhiều trường hợp công chứng viên không thể biết được tình trạng pháp lý của bất động sản tại các tỉnh thành phố khác nên không đảm bảo chất lượng của văn bản công chứng, dẫn đến có những ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người yêu cầu công chứng và các bên liên quan.

Do vậy, để đảm bảo an toàn pháp lý giao dịch đối với các bên tham gia hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản và thống nhất nguyên tắc công chứng thực hiện theo “địa hạt” thì khoản 1 Điều 54 Luật Công chứng năm 2014 về công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản quy định:

“1. Việc công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản phải được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản.”

Các văn bản liên quan:

Luật 82/2006/QH11 Công chứng

Luật 53/2014/QH13 Công chứng

Trả lời bởi: CTV8

1900.0191