Thẩm quyền sửa đổi bổ sung hợp đồng công chứng

Thẩm quyền sửa đổi bổ sung hợp đồng công chứng

Người thực hiện việc công chứng sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch phải là công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó. Nếu trường hợp văn phòng công chứng có hai công chứng viên mà công chứng viên đã ký hợp đồng trước đó đi vắng thì công chứng viên còn lại có được ký sửa đổi bổ sung không?

Gửi bởi: ho phuong

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 44 Luật Công chứng quy định về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch như sau: “Người thực hiện việc công chứng sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch phải là công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động hoặc giải thể thì công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch.”

Như vậy, khi cần sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng thì các bên trong hợp đồng, giao dịch phải thực hiện ở tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng trước đó. Nếu tổ chức công chứng đó có nhiều công chứng viên thì bất kỳ công chứng viên nào cũng có quyền ký sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đó.

Trường hợp bạn nêu ra, nếu một công chứng viên đi vắng thì công chứng viên còn lại sẽ ký sửa đổi, bổ sung cho Hợp đồng, giao dịch của bạn.

Các văn bản liên quan:

Luật 82/2006/QH11 Công chứng

Trả lời bởi: CTV3

1900.0191