Tính phí công chứng căn cứ vào bảng giá tính lệ phí trước bạ

Tính phí công chứng căn cứ vào bảng giá tính lệ phí trước bạ

Tôi làm thủ tục công chứng hợp đồng mua bán 1 chiếc xe Ford với giá thỏa thuận 80.000.000 đồng. Văn phòng công chứng thu phí công chứng (không có thù lao và chi phí khác) là 500.000 đồng với lý do căn cứ Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại tài sản trên địa bàn tỉnh thì giá trị để tính lệ phí trước bạ của chiếc xe tôi bán là 500.000.000 đồng. Tôi muốn hỏi việc thu phí công chứng của Văn phòng công chứng không dựa vào giá thỏa thuận mà dựa vào Bảng giá tính lệ phí trước bạ là đúng hay sai? Xin cảm ơn!

Gửi bởi: Lương Thị Thảo

Trả lời có tính chất tham khảo

Căn cứ và mức thu phí được quy định tại Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

– Công chứng Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác được tính trên giá trị tài sản (điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2012/TTLT-BTC-BTP).

– Mức thu:

+ Giá trị tài sản dưới 50 triệu đồng: Phí 50 nghìn đồng;

+ Giá trị tài sản từ50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: phí là100 nghìn đồng;

+ Giá trị tài sản từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng: phí tính bằng0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch;

+ Giá trị tài sản từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng: phí tính bằng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng ;

+ Giá trị tài sản từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng: phí tính bằng2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

+ Giá trị tài sản từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: phí tính bằng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

– Căn cứ tính theo điểm c Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP: Đối với các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản có giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng được xác định theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng, giao dịch đó; trường hợp giá đất, giá tài sản do các bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định áp dụng tại thời điểm công chứng thì giá trị tính phí công chứng được tính theo giá đất, giá tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Đối chiếu với các quy định trên, Văn phòng công chứng tính phí công chứng của hợp đồng mua bán ô tô theo giá trị tài sản với mức 0,1% giá trị tài sản là đúng. Về căn cứ tính phí: Nếu đúng là giá thỏa thuận mua bán ô tô của các bên thấp hơn giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phí công chứng được tính theo giá quy định của cơ quan có thẩm quyền là đúng và có thể dựa vào Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại tài sản trên địa bàn tỉnh để tính phí công chứng. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về bảng giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định để tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô để xem cụ thể mức giá của chiếc xe ô tô mà bạn mua bán là bao nhiêu. Nếu mức giá quy định thấp hơn giá mà hai bên thỏa thuận mua bán hoặc thấp hơn mức 500.000.000 đồng mà văn phòng đưa ra thì bạn có thể yêu cầu Văn phòng công chứng tính lại phí công chứng cho bạn.

Các văn bản liên quan:

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Trả lời bởi: CTV3

1900.0191