Tư vấn hủy đấu thầu và đấu thầu lại

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Tư vấn hủy đấu thầu và đấu thầu lại

Tôi muốn được hướng dẫn về trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật để thực hiện việc hủy kế hoạch đấu thầu đã công khai để điều chỉnh và tổ chức đấu thầu lại, xin cảm ơn!


Luật sư Tư vấn Tư vấn hủy đấu thầu và đấu thầu lại – Gọi 1900.0191

1./Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 01 tháng 03 năm 2018

2./Cơ sở văn bản Pháp Luật áp dụng

  • Luật Đấu thầu 2013
  • Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

3./Luật sư trả lời

    Căn cứ Điều 17 Luật Đấu thầu 2013 quy định các trường hợp hủy thầu như sau:

Điều 17. Các trường hợp hủy thầu

1. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

4. Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.”

Theo đó, căn cứ theo quy định pháp luật, hoạt động đấu thầu chỉ được hủy thầu khi có những căn cứ theo các trường hợp mà pháp luật quy định nêu trên.

Theo quy định nêu trên, pháp luật hiện nay không khuyến khích việc chủ đầu tư tự ý hủy thầu mà chỉ được hủy thầu trong những trường hợp nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đấu thầu được diễn ra hiệu quả và minh bạch, đảm bảo quyền của bên mời thầu và bên dự thầu. Do đó, Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục hủy thầu. Tuy nhiên, khi thuộc trường hợp hủy thầu theo Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu 2013, căn cứ Điều 42 Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư:

– Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu 2013 trong văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc văn bản quyết định hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên quan khi hủy thầu.

– Sau khi có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, bên mời thầu phải đăng tải thông tin theo quy định về kết quả lựa chọn nhà đầu tư và gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt.

Theo đó, với các trường hợp hủy thầu khác, chủ đầu tư cần thực hiện việc thông báo tới các nhà đầu tư tham gia dự thầu và nêu rõ lý do theo quy định đồng thời thực hiện việc đăng tải thông tin về việc hủy thầu và nêu rõ lý do trên phương tiện thông tin đại chúng bao gồm hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc ít nhất 1 kỳ đăng tải trên Báo đầu thầu .

Với những tư vấn trên đây Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191