Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư

Phụ lục số 10

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư

(ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt hộng công ty quản lý quỹ)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

DANH MỤC ĐẦU TƯ

(Tháng)

 

  1. Tên Công ty quản lý quỹ:
  2. Tên ngân hàng lưu ký:
  3. Tài khoản lưu ký:
  4. Ngày lập báo cáo:
  5. Thông tin chung về tình hình quản lý danh mục đầu tư
STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Kỳ trước Ghi chú
1 Tổng số Hợp đồng quản lý đầu tư đang thực hiện

– Tổ chức (%)

– Cá nhân (%)

     
2 Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Hợp đồng khung)

– Tổ chức (%)

– Cá nhân (%)

     
3 Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Giá trị giải ngân thực tế)

– Tổ chức (%)

– Cá nhân (%)

     
4 Tổng giá trị thị trường các Hợp đồng quản lý đầu tư

– Tổ chức (%)

– Cá nhân (%)

     
5 Tổng số phí QLDMĐT thu được trong kỳ      
6 Tỷ lệ phí QLDMĐT bình quân (5/4)      

 

  1. Tình hình giao dịch của hoạt động quản lý danh mục đầu tư trong kỳ
Mua  

Bán

 

Tổng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản quản lý uỷ thác bình quân

 

Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị Kỳ này Kỳ trước
           
           

 

III. Thông tin tổng hợp về từng  hợp đồng quản lý đầu tư

  1. Tên khách hàng:
  2. Tài khoản lưu ký:
STT Loại Số lượng Giá thị trường tại thời điểm báo cáo Tổng giá trị Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư
I Cổ phiếu niêm yết
1          
2          
  Tổng        
II Cổ phiếu không niêm yết
1          
2          
  Tổng        
III Trái phiếu
1          
2          
  Tổng        
IV Các loại chứng khoán khác
1          
2          
  Tổng        
V Các tài sản khác
1          
2          
  Tổng        
VI Tiền
1 Tiền mặt        
2 TGNH        
  Tổng        
VII Tổng giá trị của các danh mục đầu tư        
  1. Thông tin tổng hợp các hợp đồng quản lý đầu tư
STT Loại Số lượng Tổng giá trị Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư
I Cổ phiếu niêm yết  
1        
2        
  Tổng      
II Cổ phiếu không niêm yết  
1        
2        
  Tổng      
III Trái phiếu  
1        
2        
  Tổng      
IV Các loại chứng khoán khác  
1        
2        
  Tổng      
V Các tài sản khác  
1        
2        
  Tổng      
VI Tiền  
1 Tiền mặt      
2 TGNH      
  Tổng      
VII Tổng giá trị của các danh mục đầu tư      

 

Đại diện có thẩm quyền của

Ngân hàng giám sát

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Tổng) Giám đốc

Công ty quản lý quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tham khảo thêm:


-- TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191