Công văn đề nghị bổ sung dinh dưỡng trong suất ăn

CÔNG TY A
PHÒNG NHÂN SỰ  
Số: …./CV-….
v/v đề nghị bổ sung chất dinh dưỡng trong suất ăn  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
………………, ngày … tháng … năm …  
Kính gửi:– Ban Giám đốc Công ty A;
– Công ty thực phẩm X;
– Bộ phận Bếp ăn tập thể Công ty A;  

Vì cường độ làm việc rất lớn, nên những người công nhân làm việc trong các nhà máy của công ty cần có những suất ăn trưa bảo đảm cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Theo tiêu chuẩn, một suất ăn công nghiệp cần phải ưu tiên bổ sung bổ sung đầy đủ protein, sắt, chất béo, tinh bột, vitamin và chất khoáng để đẩy nhanh tốc độ hồi phục cả thể lực và trí lực cho người lao động, đảm bảo họ có đủ sức khỏe để đạt hiệu suất làm việc cao nhất vào ca làm tiếp việc tiếp theo.

Tuy nhiên, hiện nay theo phản hồi từ người lao động trong công ty, khẩu phần ăn trưa của công nhân không đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, không cung cấp đủ năng lượng cho ca làm việc buổi chiều.

Vì vậy, Phòng Nhân sự có đề nghị Ban Giám đốc công ty cũng như các bên liên quan gồm có Công ty Thực phẩm X và Bộ phận Bếp ăn tập thể của Công ty A tính toán lại khẩu phần ăn cho người lao động một cách hợp lý nhất để đảm bảo hiệu suất làm việc cũng như sức khoẻ cho người lao động.

Trân trọng./

Nơi nhận:
– Ban Giám đốc Công ty A;
– Công ty Thực phẩm X;
– Bộ phận Bếp ăn tập thể Công ty A;
– Lưu VT.
Trưởng phòng Nhân sự
(Ký và ghi rõ họ tên)
1900.0191