Công văn yêu cầu ngừng sản xuất

CÔNG TY A    
Số: …./CV
v/v yêu cầu ngừng sản xuất sản phẩm …………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
………………, ngày … tháng … năm …  

Kính gửi: Các Phòng, Ban trực thuộc Công ty

Liên quan đến lô sản phẩm …………. lỗi sản xuất vào ngày …/…/… được đưa ra thị trường, Công ty yêu cầu tạm ngừng sản xuất đối với các lô hàng tiếp theo để tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục lỗi này, cụ thể:

  1. Tạm dừng mọi hoạt động sản xuất liên quan đến mặt hàng ……………., bảo trì, bảo hành máy móc, dây chuyền sản xuất, yêu cầu những những người có liên quan đến quá trình sản xuất giải trình chi tiết.
  2. Thu hồi toàn bộ sản phẩm được sản xuất theo lô ngày …/…/…., phân loại, đánh giá số lượng hàng lỗi trên tổng số sản phẩm.
  3. Đưa ra thông báo chính thức tới khách hàng.

Vì tính chất vụ việc có ảnh hưởng xấu tới uy tín của Công ty, yêu cầu tất cả các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp để có kết quả nhanh nhất.

Nơi nhận:
– Các Phòng, Ban liên quan
– Lưu: VT.
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)
1900.0191