Hướng dẫn nộp hồ sơ khởi kiện hành chính và tạm ứng án phí tại Tòa án

Hướng dẫn nộp hồ sơ khởi kiện hành chính và tạm ứng án phí tại Tòa án

Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án

Luật sư có thể hướng dẫn khách hàng nộp đơn khởi kiện, hồ sơ khởi kiện bằng một trong hai phương thức:

-Nộp trực tiếp đơn tại Tòa án và nhận biên lai xác nhận việc nộp đơn, ngày khởi kiện được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại Tòa án;

-Gửi đến Tòa án qua bưu điện và lấy giấy xác nhận của bưu điện về việc gửi đơn. Ngày khởi kiện được tính từ ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Luật sư cần hướng dẫn người khởi kiện gửi kèm theo đơn khởi kiện các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp. Trường hợp người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại thì hướng dẫn họ thực hiện nghĩa vụ cung cấp chứng cứ đối với các yêu cầu này.

Hướng dẫn nộp tiền tạm ứng án phí

Sau khi nộp đơn kiện, khi có thông báo của Tòa án về việc thụ lý vụ án hành chính, Luật sư cần hướng dẫn khách hàng thực hiện việc nộp tạm ứng án phí tại cơ quan thi hành án hành chính cùng cấp với Tòa án đang thụ lý.

Người khởi kiện có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm trong vụ án hành chính phải nộp tiền án phí sơ thẩm nếu không thuộc các trường hợp được miễn hoặc không phải nộp theo quy định của Pháp lệnh về án phí. Tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm bằng mức án phí hành chính sơ thẩm.

– Đối với trường hợp người khởi kiện vụ án hành chính khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốchội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thì không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí.

– Người khởi kiện vụ án hành chính là thương binh; bố mẹ liệt sỹ; người có ông với cách mạng; là cá nhân, hộ gia đình thuộc diện nghèo theo quy định của Chính phủl Người khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh và người có yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm được miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí.

– Người khởi kiện có khó khăn về kinh tế được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận, thì được Tòa án cho miễn nộp một phần tiền tạm ứng án phí, án phí. Mức tiền được miễn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này không được vượt quá 50% mức tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phím lệ phí Tòa án mà người đó phải nộp.

Người khởi kiện được miễn tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án phải có đơn đề nghị nộp cho Tòa án có thẩm quyền kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh mình thuộc trường hợp được miễn.

Đơn đề nghị miễn tiền tạm ứng án phím tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án phải có các nội dung chính sau đây:

– Ngày, tháng, năm làm đơn;

– Họ, tên, địa chỉ của người làm đơn;

– Lý do và căn cứ đề nghị miễn tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án;

– Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người khởi kiện cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người khởi kiện làm việc

Cần lưu ý: Người khởi kiện có yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính không phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm.

1900.0191