Nguồn của ngành Luật Hiến pháp Việt Nam

Nguồn của ngành Luật Hiến pháp Việt Nam, Luật Hiến pháp được xây dựng dựa trên những căn cứ nào?

_Nguồn của ngành luật Hiến pháp Việt Nam là những văn bản quy phạm pháp luật trong đó chứa các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo những mục tiêu định hướng cụ thể, phù hợp với ý chí của nhà nước.

_Nguồn của ngành Luật Hiến pháp được chia thành:

+Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội: Một số luật do Quốc hội ban hành như luật tổ chức Quốc hội, luật bầu cử đại biểu Quốc hội… Một số nghị quyết của Quốc hội như nghị quyết về chương trình xây dựng luật và pháp lệnh…

+Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội như: Nghị quyết về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước…

+Một số văn bản do Thủ tưởng Chính phủ, Chính phủ ban hành như: Nghị định về quy chế làm việc của Chính phủ; nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ…

+Một số nghị quyết do HĐND ban hành như: Nghị quyết thông qua nội quy kì họp của HĐND.

Bài luận liên quan:

1900.0191