Tư vấn chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê?

Kính thưa Luật sư, xin Luật sư cho biết việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê hàng năm tại Điều 111 Luật Đất đai 2003 có được áp dụng khi tài sản trên đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hay không? Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn Luật đất đai của Công ty Luật Wiki.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Wiki. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội

Luật Đất đai 2003

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 167 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 167. Đăng ký quyền sở hữu tài sản

Quyền sở hữu đối với bất động sản được đăng ký theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đăng ký bất động sản. Quyền sở hữu đối với động sản không phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Căn cứ khoản 1 Điều 48 Luật đất đai năm 2003:

“Điều 48. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho người sử dụng đất theo một mẫu thống nhất trong cả nước đối với mọi loại đất.

Trường hợp có tài sản gắn liền với đất thì tài sản đó được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chủ sở hữu tài sản phải đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật về đăng ký bất động sản.”

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 111 Luật đất đai năm 2003:

“c) Bán tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;”

Như vậy theo quy định trên thì việc bán tài sản gắn liền với đất thuê thì tài sản này phải thuộc quyền sở hữu của người thuê đất mà việc chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản trên đất được xác nhận thông qua việc đăng ký quyền sở hữu tài sản. Do đó vệc mua bán tài sản trên thì tài sản đó phải được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thông qua việc đăng ký quyền sở hữu tài sản trên.

 

Tham khảo thêm:

1900.0191