Giấy Ủy quyền nhận tiền thai sản

Giấy Ủy quyền nhận tiền thai sản dành cho cá nhân.

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191


Trong một số trường hợp, người lao động được hưởng chế độ thai sản không thể trực tiếp đi nhận tiền thai sản dù đã có quyết định hưởng chế độ thai sản của Bảo hiểm xã hội. Trường hợp này, người được hưởng chế độ thai sản có thể ủy quyền cho người khác nhận thay mình thông qua Giấy Ủy quyền. Giấy ủy quyền nhận tiền thai sản bao gồm các nội dung cơ bản sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–o0o————

….. , ngày ….. tháng ….. năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v ủy quyền nhận tiền thai sản)

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Quyết định số ….. của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết chế độ thai sản của người lao động;

Tôi là:   (người có quyền)

CMND số:                      do:                            cấp ngày:

Hộ khẩu thường trú:

Ủy quyền cho: (Người được ủy quyền)

CMND số :                         do:                                cấp ngày:

– Nội dung ủy quyền: Ủy quyền nhận tiền thai sản theo quyết định số ………… của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày… tháng …. năm cho (người ủy quyền).

– Thời hạn ủy quyền: …………………. kể từ ngày ……. tháng….. năm 2018

Người Ủy quyền

 

Bài luận liên quan:

1900.0191