Phương pháp điều chỉnh của ngành luật Hiến pháp Việt Nam

Phương pháp điều chỉnh của ngành luật Hiến pháp Việt Nam.

_Phương pháp cho phép:

+Thường được sử dụng để quy định quyền của cá nhân, tổ chức, thẩm quyền của cơ quan nhà nước.

+Ví dụ: Công dân đủ từ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, đủ từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND.

_Phương pháp bắt buộc:

+Thường được sử dụng để quy định nghĩa vụ cho cá nhân, tổ chức hay cơ quan nhà nước.

+Ví dụ: Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

_Phương pháp cấm:

+Thường được sử dụng để ngăn chặn, không cho phép cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước làm những hành vi nhất định.

+Ví dụ: Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công lao động dưới độ tuổi lao động.

_Phương pháp xác lập những nguyên tắc mang tính định hướng:

+Được sử dụng khá nhiều, tuỳ thuộc vào đối tượng điều chỉnh của ngành luật Hiến pháp.

+Ví dụ: Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Bài luận liên quan:

1900.0191