Đặc trưng cơ bản để phân biệt quy tắc xử sự chung với xử sự riêng

Đặc trưng cơ bản để phân biệt quy tắc xử sự chung với xử sự riêng.

1. Quy tắc ứng xử là gì

Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức… trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

2. Quy tắc xử sự chung là gì

Quy tắc xử sự chung là quy tắc không chỉ đích danh đối tượng thi hành, chỉ là những quy định mang tính khái quát chung áp dụng rộng rãi.

3. Quy tắc xử sự riêng là gì

Quy tắc xử sự riêng là quy tắc được ghi nhận đích danh cho một nhóm đối tượng cố định và chỉ có hiệu lực trong nhóm đối tượng này, những người không thuộc đối tượng trên không cần phải tuân thủ.

4. Phân biệt quy tắc xử sự chung và quy tắc xử sự riêng

quy tắc xử sự chungquy tắc xử sự riêng
-không chỉ đích danh đối tượng thi hành-chỉ đích danh đối tượng thi hành
– được sử dụng nhiều lần đối với mọi đối tượng hoặc một nhóm đối tượng và có hiệu lực trong phạm vi toàn quốc hoặc từng địa phương-được sử dụng một lần , cho một số đối tượng cụ thể
-khi sử dụng hiệu lực pháp lý không bị mất đi– tùy từng trường hợp nhất định
-mang tính chất bắt buộc chung đối với tất cả các cá nhân và tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh– chỉ có đối tượng pháp lý đối với đối tượng cụ thể

Bài luận liên quan:

1900.0191