Tại sao người nước ngoài lại không trở thành hòa giải viên lao động

Tại sao người nước ngoài lại không trở thành hòa giải viên lao động?

Vì theo quy định của pháp luật hiện nay và các điều kiện ghi nhận đối với các vị trí, ứng tuyển các vị trí, bổ nhiệm đều có quy định phải có quốc tịch Việt Nam. Do vậy, có thể hiểu rằng người nước ngoài không được quyền tham gia chính trị, bầu cử và các hoạt động, vị trí có tính chất quản lý, tham gia quản lý nhà nước, điều hành hoạt động điều tra, tố tụng, hành chính tại Việt Nam.

Xem thêm bài viết:

1900.0191