Điều kiện để tự bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp

Điều kiện để tự bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp

Xin giải đáp giúp tôi một vấn đề như sau: Doanh nghiệp có tài sản muốn bán bằng hình thức tự thỏa thuận thì có được tự mình xây dựng quy chế đấu giá và tự tổ chức bán đấu giá không? Nếu được thì thực hiện theo văn bản nào hoặc có được vận dung Nghị định 17/2010/NĐ-CP không? Xin trân trọng cảm ơn!

Gửi bởi: Phạm Thị Hiền

Trả lời có tính chất tham khảo

Bạn thân mến

Căn cứ vào khoản 2 Điều 1 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản thì những tài sản trong những trường hợp sau bắt buộc phải được bán đấu giá thông qua các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và theo trình tự, thủ tục được quy định trong Nghị định này. Cụ thể:

“2. Nghị định này áp dụng đối với việc bán đấu giá các loại tài sản sau đây:

a) Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án;

b) Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

c) Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá;

d) Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.”

Đối với các tài sản không thuộc các trường hợp nêu trên, căn cứ theo Điều 185 Luật Thương mại năm 2005 có quy định: “Đấu giá hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trả giá cao nhất” và khoản 3 Điều 1 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản: “Trong trường hợp cá nhân, tổ chức lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp quy định tại Điều 14 Nghị định này để bán tài sản thuộc sở hữu của mình thì áp dụng nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định này”.

Điều 22 quy định về lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau: “Người có tài sản bán đấu giá có quyền lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, hình thức bán đấu giá quy định tại Nghị định này để bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Như vậy, doanh nghiệp có tài sản được phép tự mình bán bằng hình thức đấu giá do tự mình tổ chức mà không bắt buộc phải ký Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá chuyên nghiệp nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 17/2010/NĐ-CP Về bán đấu giá tài sản

Luật 36/2005/QH11 Thương mại

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý – Cục Trợ giúp pháp lý

1900.0191