Giảm phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Giảm phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
Giảm phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Ngày 20/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2017/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 11 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên. Theo đó, Thông tư số 111/2017/TT-BTC quy định giảm mức thu phí công chứng đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản được bán) so với quy định hiện hành, cụ thể như sau:
1. Tài sản có giá trị dưới 5 tỷ đồng, mức thu 90 nghìn đồng/trường hợp (giảm từ 100 nghìn đồng/trường hợp xuống còn 90 nghìn đồng/trường hợp);
2. Tài sản giá trị từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng, mức thu 270 nghìn đồng/trường hợp (giảm từ 300 nghìn đồng/trường hợp xuống còn 270 nghìn đồng/trường hợp);
3. Tài sản có giá trị trên 20 tỷ đồng, mức thu 450 nghìn đồng/trường (giảm từ 500 nghìn đồng xuống còn 450 nghìn đồng/trường hợp).

1900.0191