Mẫu Báo cáo tài chính hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

PHỤ LỤC SỐ 13: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

PHỤ LỤC SỐ 13

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên doanh nghiệp dịch vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:                                                    Số fax:

Người liên hệ:

 

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM…

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch Thực hiện % thực hiện/
kế hoạch
1 Doanh thu hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đồng      
  Trong đó: Tiền dịch vụ đồng      
2 Chi phí cho hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đồng      
  Trong đó: đồng      
2.1 Chi cho bộ máy đồng      
2.2 Chi cho lao động về nước trước thời hạn (nếu có) đồng      
  – Hoàn trả tiền dịch vụ đồng      
  – Hoàn trả tiền môi giới (trường hợp không đòi được của môi giới) đồng      
  – Hỗ trợ khác đồng      
2.3 Đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đồng      
  – Số phải nộp đồng      
  – Số đã nộp đồng      
  – Số còn phải nộp (hoặc thừa chuyển quý, năm sau) đồng      
3 Thu nhập trước thuế của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đồng      
4 Các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đồng      
  – Thuế thu nhập doanh nghiệp đồng      
  – Khác (tiền nộp phạt…) đồng      
5 Lợi nhuận hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đồng      
6 Thu nộp đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động đồng      
  – Số phải thu đồng      
  – Số đã thu đồng      
  – Số đã nộp đồng      
  – Số còn phải nộp (hoặc thừa chuyển quý, năm sau) đồng      

 

Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)

……, ngày… tháng… năm…..
TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

1900.0191