Mẫu Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

PHỤ LỤC III-7: THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

PHỤ LỤC III-7

TÊN DOANH NGHIỆP
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: ………….

…., ngày … tháng … năm………

 

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (Chọn một trong các trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân)

Tặng cho DNTN  
Chủ doanh nghiệp chết, mất tích  
Bán doanh nghiệp tư nhân  
  1. Người tặng cho/Người chết, mất tích/Người bán

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………….………………………………….. Giới tính: ………………..

Sinh ngày: ……/……./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp:………………………………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ………………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…./…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: ………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích không cần kê khai nội dung này):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………. Fax: ………………………………………………………………

Email: ………………………………………. Website: ………………………………………………………..

  1. Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………….. Giới tính: ………………

Sinh ngày: ……/……./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ……………………………………………………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ………………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../……/…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: ………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………. Fax: ………………………………………………………………

Email: ………………………………………. Website: ………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO/
NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ/NGƯỜI MUA
(Ký, ghi họ tên)

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN1
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

Các giấy tờ gửi kèm:
– Hợp đồng tặng cho doanh nghiệp;
– Giấy chứng tử/Tuyên bố mất tích;
– Giấy kê khai di sản thừa kế;
– ………………….

 

 

1 Trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải ký, ghi họ tên và đóng dấu.

 

 

Tham khảo thêm:

1900.0191