Mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu số 03/PYCCC: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ …..

 

TỈNH/THÀNH PHỐ ……………….

—————

Số:             /PYCCC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

 

                                                       ……….., ngày………tháng……..năm………….

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất …………………………..

 

Đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin về thửa đất cho người sử dụng đất có tên sau đây để phục vụ cho việc công chứng hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất:

 

  • Tên người sử dụng đất:……………………………………………………………..

     

  • Địa chỉ người sử dụng đất:………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

  • Địa chỉ thửa đất:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

 

Các thông tin yêu cầu cung cấp (ô được đánh dấu “X” là nội dung cần cung cấp thông tin):

 

ڤ Tên người sử dụng đất  ڤ Hình thức sử dụng

ڤ Thửa đất số                  ڤ Mục đích sử dụng

ڤ Tờ bản đồ số                ڤ Thời hạn sử dụng

ڤ Địa chỉ thửa đất                        ڤ Nguồn gốc sử dụng

ڤ Diện tích                                   ڤ Những hạn chế về quyền sử dụng

 

Đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi “Phiếu cung cấp thông tin địa chính” về thông tin theo ô đã được đánh dấu “X” nêu trên cho Phòng Công chứng số ………….. tỉnh/thành phố…………………………………..

 

                                                                                

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

1900.0191