Mẫu Quyết định giao chức vụ

Mẫu Quyết định giao chức vụ


TÊN CÔNG TY ………………

 

…………………………………..

————————-

Số: ……../QĐ -………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……………….., ngày … tháng … năm 20…

QUYẾT ĐỊNH GIAO CHỨC VỤ

V/v: Bổ nhiệm ……………………………………….

CÔNG TY ………………………………….

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty……………………………………………………………………….

Xét năng lực và phẩm chất của Ông/Bà …………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………giữ chức vụ …………………….. Công ty ……………… kể từ ngày … tháng … năm 20…

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông/Bà……………………… có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước ………………………………., và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Ông/Bà ……………………………. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành./.

Nơi nhận:

–          Như …..

–          Lưu ……

CÔNG TY ………………………

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


-- TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191