Có phải lập biên bản kết thúc niêm yết khai nhận thừa kế

Câu hỏi: Có phải lập biên bản kết thúc niêm yết khai nhận thừa kế

Sau khi niêm yết việc khai nhận di sản thừa kế là 30 ngày, các tổ chức hành nghề công chứng có cần phải lập biên bản kết thúc niêm yết không?

Gửi bởi: angiang


Trả lời có tính chất tham khảo

Thủ tục niêm yết thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, khai nhn di sản thừa kế hiện nay được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Công chứng với những nội dung cơ bản sau:

Việc công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoặc công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản. Trong trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó.

Nội dung niêm yết phải nêu rõ họ, tên của người để lại di sản; họ, tên của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế; quan hệ của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế với người để lại di sản thừa kế; danh mục di sản thừa kế. Cuối bản niêm yết phải ghi rõ nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản thừa kế; bỏ sót di sản thừa kế; di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người đlại di sản thì khiếu nại, tố cáo đó được gửi cho tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc niêm yết.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày niêm yết.

Quy định trên không yêu cầu các tổ chức công chứng phải lập biên bản kết thúc niêm yết. Trên thực tế, các tổ chức công chứng có thể lập biên bản hoặc không lập biên bản này; chỉ cần xác nhận đã đủ thời gian niêm yết (theo ngày tháng ghi trong thông báo niêm yết) vàtrong thời gian niêm yết có hay không có kiếu nại, tố cáo liên quan.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 04/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Trả lời bởi: CTV3

1900.0191