Biên bản

Biên bản tặng cho quyền sử dụng đất có hai người làm chứng có hiệu lực không? Việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết

Biên bản tặng cho quyền sử dụng đất có hai người làm chứng có hiệu lực không? Việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết Năm 2005, cô của tôi có vay tôi 70.000.000 đồng (lập biên bản có 02 người làm chứng). Đồng thời giao ước sẽ cho 2 con của tôi …

Biên bản tặng cho quyền sử dụng đất có hai người làm chứng có hiệu lực không? Việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết Read More »

Bị lừa ký biên bản cho đất thì có kiện đòi lại đất của mình được không

Câu hỏi của khách hàng: Bị lừa ký biên bản cho đất thì có kiện đòi lại đất của mình được không Chào luật sư. Lời đầu tiên em xin gỏi lời chúc sức khỏe đến các anh chị. Mẹ e có 1 vấn đề là, khi còn ở với bà ngoại nhà nước có giao …

Bị lừa ký biên bản cho đất thì có kiện đòi lại đất của mình được không Read More »

Biên bản rút kinh nghiệm

Mẫu Biên bản rút kinh nghiệm TÊN ĐƠN VỊ …     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày ….. tháng ….. năm BIÊN BẢN RÚT KINH NGHIỆM Thời gian : Vào hồi …. giờ …. ngày …. tháng …. năm …. Địa …

Biên bản rút kinh nghiệm Read More »

Biên bản thu hồi máy móc

Biên bản thu hồi máy móc là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành xác lập về quá trình diễn ra việc thu hồi máy móc trên thực tế theo quy định của cơ quan, tổ chức hoặc quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu biên bản thu …

Biên bản thu hồi máy móc Read More »

Biên bản nhận tiền

Mẫu Biên bản nhận tiền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- BIÊN BẢN NHẬN TIỀN Hôm nay , ngày …tháng … năm ….. , tại …………… , chúng tôi gồm : Bên giao : Ông …… CMND số …… cấp  ngày …/…/… tại ………. …

Biên bản nhận tiền Read More »

Biên bản đề nghị thanh toán

Mẫu Biên bản đề nghị thanh toán CÔNG TY………..                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày……tháng……năm…… ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN (V/v: Đề nghị thanh toán……) Kính gửi: – Phòng tài chính kế toán                  – Ban lãnh đạo Công ty……………………………………………. Họ và tên …

Biên bản đề nghị thanh toán Read More »

Biên bản chỉnh hóa đơn sai mã số thuế

Mẫu Biên bản chỉnh hóa đơn sai mã số thuế CÔNG TY………..                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ……., ngày……tháng……năm…… BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI MÃ SỐ THUẾ Số: …/ … – Căn cứ vào Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của …

Biên bản chỉnh hóa đơn sai mã số thuế Read More »

Mẫu Biên bản rơi đồ

Mẫu biên bản được dùng trong trường hợp có sự việc rơi/mất đồ xảy ra và cần biên bản ghi nhận lại sự việc. Mẫu Biên bản rơi đồ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày….tháng…..năm 2019 BIÊN BẢN RƠI ĐỒ Biên …

Mẫu Biên bản rơi đồ Read More »

Biên bản phê bình

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Biên bản phê bình CÔNG TY ……   Số:… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN PHÊ BÌNH (Vv phê bình ) Căn cứ theo Quyết định số …/QĐ về việc khen …

Biên bản phê bình Read More »

Biên bản chỉnh hóa đơn sai ngày

Mẫu Biên bản chỉnh hóa đơn sai ngày CÔNG TY………..                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày……tháng……năm…… BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI NGÀY Kính gửi: – Phòng tài chính kế toán                  – Ban lãnh đạo Công ty……………………………………………. Họ và tên …

Biên bản chỉnh hóa đơn sai ngày Read More »

1900.0191