Thẩm quyền công chứng di chúc, tặng cho bất động sản

Thẩm quyền công chứng di chúc, tặng cho bất động sản

Mẹ tôi đang cùng tôi tạm trú ở Bến Tre. Mẹ tôi có bất động sản ở Hải Phòng, hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng. Mẹ tôi có thể công chứng tại Bến Tre về di chúc hoặc cho tặng tài sản đó được không? Nếu không thì mẹ tôi nên làm cách nào?

Gửi bởi: Bùi Quý Đình

Trả lời có tính chất tham khảo

1. Việc công chứng di chúc, tặng cho bất động sản tại Hải Phòng.

Luật Công chứng quy định về thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản tại Điều 37 như sau:

– Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 37.

– Công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản.

Như vậy, mẹ bạn có thể yêu cầu công chứng di chúc liên quan đến bất động sản ở Hải Phòng tại bất kỳ tổ chức công chứng nào trong cả nước, trong đó có các tổ chức công chứng ở tỉnh Bến Tre.

Đối với hợp đồng tặng cho bất động sản ở Hải Phòng thì mẹ bạn bắt buộc phải yêu cầu công chứng tại tổ chức công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Nếu mẹ bạn không thể về Hải Phòng để yêu công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản được thì có thể làm Hợp đồng ủy quyền.

Mẹ bạn có thể yêu cầu công chứng hợp đồng ủy quyền tại bất kỳ tổ chức công chứng nào mà không phụ thuộc vào vấn đề địa hạt theo quy định tại Điều 37 Luật Công chứng.

– Hồ sơ yêu cầu công chứng: Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu thường trú của bên ủy quyền và bên được ủy quyền; Giấy chứng nhận quyền sử dụng/ quyền sở hữu bất động sản; giấy tờ khác (nếu có).

– Nội dung ủy quyền: Mẹ bạn có thể ủy quyền cho bất kỳ người nào được thay mặt và nhân danh mình thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để tặng cho bất động sản.

– Trình tự, thủ tục công chứng được thực hiện theo Luật Công chứng và văn bản hướng dẫn. Mẹ bạn có thể tự lập hợp đồng hoặc nhờ công chứng viên soạn thảo hợp đồng theo mẫu. Sau khi bên ủy quyền và bên được ủy quyền ký vào từng trang của hợp đồng thì Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng đó.

Người được ủy quyền sẽ thay mặt mẹ bạn đến tổ chức công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng để yêu cầu công chứng hợp đồng tặng cho bât động sản, cùng người nhận tặng cho lập và ký vào hợp đồng đó với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của bên tặng cho.

Các văn bản liên quan:

Luật 82/2006/QH11 Công chứng

Trả lời bởi: CTV3

1900.0191