Sử dụng tài khoản nào để thanh toán trong liên danh

Sử dụng tài khoản nào để thanh toán trong liên danh thì đúng quy định và hợp lý? Công ty tôi đang liên danh với một công ty khác về xây dựng công trình. Theo đó, mỗi công ty sẽ thực hiện % công việc trên dự án, tôi muốn hỏi khi chủ đầu tư, … Đọc tiếp

1900.0191