Trang chủ - Hợp đồng thuê rạp – Hợp đồng thuê phông rạp, bàn ghế

Hợp đồng thuê rạp – Hợp đồng thuê phông rạp, bàn ghế

Hợp đồng thuê rạp, Hợp đồng thuê phông rạp, hợp đồng thuê vật tư, bạt, bàn ghế phục vụ cưới hỏi thường được sử dụng trong các dịp gia đình tổ chức lễ cần dựng rạp ngoài trời, có thể là lễ thành hôn, lễ cưới hỏi, chương trình, sự kiện, đám hiếu.

Mẫu Hợp đồng thuê rạp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

———–0o0———-

….,ngày…tháng….năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ RẠP

( Số:………/HĐTR -……….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ…….;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên;

Hôm nay ngày…/…/…. Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên thuê ( Bên A):

Họ và tên:

Ngày sinh:

CMND/CCCD số:…………………….. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:………

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Số điện thoại liên hệ:

Bên cho thuê ( Bên B):

Họ và tên:

Ngày sinh:

CMND/CCCD số:…………………….. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:………

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Số điện thoại liên hệ:

Sau khi bàn bạc và thống nhất chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết bản Hợp đồng thuê rạp với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên B đồng ý cho bên A thuê rạp với mục đích để tổ chức đám cưới tại địa điểm:………

Thông tin rạp:

–        Kích thước rạp: Chiều rộng:…….m2; Chiều dài:…m2; Chiều cao:…….m2;

–        Màu sắc chủ đạo:……

–        Các phụ kiện đi kèm gồm:………….

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng

Vào ngày…/…/…. bên B sẽ tiến hành bàn giao rạp cho bên B tại địa điểm:…….

Thời gian sẽ bắt đầu từ ngày…./…/…. đến hết ngày…./…./…….

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A:

–        Bên A có quyền yêu cầu bên B phải thực hiện việc giao rạp hàng đúng thời gian, đúng hiện trạng rạp như đã mô tả.

–        Bên A quyền yêu cầu bên B thay đổi nếu rạp không đảm bảo hay quá cũ kĩ, rách nát.

–        Bên A có nghĩa vụ bảo quản rạp trong quá trình thuê cũng như các vật dụng đi kèm không bị rách, hư hỏng như ban đầu nhận rạp.

–        Bên A phải đảm bảo việc trả rạp khi hết thời gian thuê trong Hợp đồng thuê rạp.

–        Bên A phải hoàn tất việc thanh toán cho bên B số tiền cọc trước cho bên B và tiền thuê rạp còn lại khi hết hạn Hợp đồng thuê rạp.

Quyền và nghĩa vụ của bên B:

–        Bên B có quyền được yêu cầu bên B phải sử dụng bảo quản rạp cũng như các dụng cụ đi kèm mà bên B đã cung cấp cho bên A thuê.

–        Bên B có nghĩa vụ sữa chữa, thay đổi vật dụng ở rạp nếu phông rạp không đáp ứng được như ban đầu đã thỏa thuận.

……………..

Điều 4: Chi phí và phương thức thanh toán

Chi phí

Tiền thuê rạp:……VNĐ/tháng.

Tiền cọc:…..VNĐ.

Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ tiến hành thanh toán cho bên B bằng hình thức trả tiền mặt.

Tiền cọc sẽ thanh toán ngay sau khi Hợp đồng thuê rạp được ký kết.

Số tiền thuê rạp sẽ thanh toán khi hết thời gian thuê.

Điều 5: Phạt vi phạm

– Các bên sẽ có trách nhiệm giao và nhận rạp theo đúng thời gian đã thỏa thuận. Trong trường hợp bên A hoặc bên B không giao, nhận rạp đúng thời gian sẽ phải báo cho bên còn lại về việc thay đổi thời gian sang hôm khác nhưng phải được sự đồng ý của bên đó. Nếu tự ý không giao, nhận đúng thời gian sẽ bị phạt vi phạm tương đương với số ngày chậm:…..VNĐ/ngày.

– Trong quá trình thuê, nếu bên A sử dụng không bảo quản hoặc cố ý phá hoại tài trong quầy sẽ phải bồi thường cho bên B tương ứng với thiệt hại mà bên B phải chịu.

-Bên A hoặc bên B không được hủy hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu tự ý hủy Hợp đồng thuê rạp thì một trong các bên sẽ phải chịu mức chi phí sau:

 • Bên A phải chịu thêm mức bồi thường mà bên B bị ảnh hưởng và không được trả lại cọc.
 • Bên B phải chi trả lại tiền cọc và bồi thường cho bên A mức tương ứng với mức thiệt hại mà bên A phải chịu khi  bên B tự ý Hợp đồng thuê rạp bị hủy.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Các bên phải tuân thủ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ bị phạt và bồi thường như điều 05 quy định về điều khoản phạt vi phạm.

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải. Nếu hai bên không thể hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu chính quyền địa phương có thẩm quyền giải quyết. Bên nào có lỗi hay vi phạm trong quá trình thực hiện Hợp đồng thuê rạp sẽ phải chịu trách nhiệm và chịu mức chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên còn lại phải gánh chịu.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng thuê rạp sẽ chấm dứt vào ngày…./…./….. khi bên A và bên B đã hết thời hạn thuê rạp.

Trong trường hợp bất khả kháng mà một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng thuê rạp thì có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng thuê rạp sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng cho thuê rạp. Tức là ngày…/…/….  Đến hết ngày…./…../……

-Hợp đồng sẽ gồm 04 trang, được lập thành 02 bản mỗi bên sẽ giữ  một bản. Các bản hợp đồng sẽ có giá trị như nhau.

-Sau khi đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản của Hợp đồng thuê rạp các bên sẽ tiến hành việc ký tên xác nhận dưới đây.

      Đại diện bên A                                                                     Đại diện bên B

    ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                          ( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Mẫu Hợp đồng thuê phông rạp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÔNG RẠP

Số: …/…

Căn cứ:

– Bộ luật Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn;

– Nhu cầu và ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm:

A. Bên A (Bên cho thuê)

– Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện:                                                  Chức vụ:

– Được ủy quyền theo giấy ủy quyền số …, ngày …

B. Bên B (Bên thuê phông rạp)

– Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện:                                                  Chức vụ:

– Được ủy quyền theo giấy ủy quyền số …, ngày …

Hai bên cùng đồng ý giao kết Hợp đồng lắp đặt âm thanh với các điều khoản sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Bên B đồng ý thuê và Bên A đồng ý cho Bên B thuê phông rạp với mục đích …;

2. Thông tin chi tiết phông rạp cho thuê:

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Thời gian thuê:

2. Bên A vận chuyển phông bạt đến địa điểm do Bên B chỉ định tại … và bàn giao cho Bên B, đồng thời đến nhận bàn giao lại phông rạp tại địa điểm cho thuê sau khi kết thúc thời gian cho thuê;

3. Các bên tự kiểm tra tình trạng phông rạp thuê ngay tại thời điểm bàn giao, và tự chịu trách nhiệm về tình trạng phông rạp sau khi nhận bàn giao;

Điều 3: Chi phí và thanh toán

1. Chi phí thuê trọn gói là … VNĐ (bằng chữ …);

2. Bên B thanh toán chi phí thuê cho Bên A theo các đợt :

– Đợt 1: …

– Đợt 2: …

3. Phương thức thanh toán:

4. Đồng tiền thanh toán:

Điều 4: Nghĩa vụ của Bên A

1. Cung cấp phông rạp cho Bên B theo đúng chất lượng, thông số trong hợp đồng;

2. Vận chuyển phông rạp cho Bên B đến đúng địa điểm chỉ định, đúng thời gian thỏa thuận;

3. Chịu trách nhiệm với các thiệt hại xảy ra mà nguyên nhân do lỗi của Bên A;

4. Các nghĩ vụ khác theo hợp đồng này.

Điều 5: Nghĩa vụ của Bên B

1. Thanh toán đúng hạn và đầy đủ chi phí cho Bên A;

2. Nhận bàn giao đúng thời gian, địa điểm theo hợp đồng;

3. Cam kết sử dụng phông rạp thuê đúng mục đích sử dụng; không cho mượn/ cho thuê lại phông rạp mà chưa có sự đồng ý của Bên A;

4. Giữ gìn, đảm bảo vẹn nguyên tình trạng vật lý của phông bạt trong quá trình sử dụng, chịu trách nhiệm bồi thường với những lỗi, hư hỏng của phông bạt trong thời gian thuê;

5. Bàn giao lại phồng bạt cho Bên A sau khi hết thời gian thuê;

6. Các nghĩa vụ khác theo hợp đồng này.

Điều 6: Điều khoản giải quyết tranh chấp

1. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng mà hai bên không thống nhất cách giải quyết thì được xem là tranh chấp và sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải không quá 03 (ba) lần;

2. Nếu quá 03 (ba) lần mà hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận chung, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết trước tòa án.

Điều 7: Trường hợp bất khả kháng

1. Mọi sự kiện phát sinh nằm ngoài ý chí chủ quan của hai bên và không bên nào có thể lường trước và không thể khắc phục được bằng mọi biện pháp và khả năng cho phép bao gồm: chiến tranh, tai nạn, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai …. được xem là sự kiện bất khả kháng;

2. Nếu một trong hai bên vì sự kiện bất khả kháng mà không thể tiếp tục thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng thì không bị truy cứu các trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường hợp đồng;

3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp sự kiện phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên còn lại trong khoảng thời gian … ngày kể từ ngày biết có sự kiện bất khả kháng xảy ra và phải áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn trong khả năng để khắc phục thiệt hại;

4. Trong trường hợp bên gặp sự kiện bất khả kháng vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng mà không thực hiện thủ tục thông báo như đã nêu trên hoặc không áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được quy định tại hợp đồng này.

Điều 8: Phạt vi phạm và bồi thường

1. Một trong các bên nếu vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì áp dụng các mức phạt vi phạm với mức …VNĐ;

2. Bất kỳ bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra;

3. Thời hạn thanh toán tiền phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại là sau 30 ngày, kể từ ngày bên vi phạm nhận được văn bản thông báo về tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại từ bên bị vi phạm.

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 9: Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng tạm ngừng hiệu lực trong các trường hợp sau:

2. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực tính từ thời điểm ký;

2. Hợp đồng bao gồm … trang, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu Hợp đồng cho thuê bàn ghế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ BÀN GHẾ

Số: …/…

Căn cứ:

– Bộ luật Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn;

– Nhu cầu và ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm:

A. Bên A (Bên cho thuê)

– Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện:                                                  Chức vụ:

– Được ủy quyền theo giấy ủy quyền số …, ngày …

B. Bên B (Bên thuê bàn ghế)

– Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện:                                                  Chức vụ:

– Được ủy quyền theo giấy ủy quyền số …, ngày …

Hai bên cùng đồng ý giao kết Hợp đồng lắp đặt âm thanh với các điều khoản sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Bên B đồng ý thuê và Bên A đồng ý cho Bên B thuê bàn ghế với mục đích …;

2. Thông tin chi tiết bàn ghế cho thuê:

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Thời gian thuê:

2. Bên A vận chuyển phông bạt đến địa điểm do Bên B chỉ định tại … và bàn giao cho Bên B, đồng thời đến nhận bàn giao lại bàn ghế tại địa điểm cho thuê sau khi kết thúc thời gian cho thuê;

3. Các bên tự kiểm tra tình trạng bàn ghế thuê ngay tại thời điểm bàn giao, và tự chịu trách nhiệm về tình trạng bàn ghế sau khi nhận bàn giao;

Điều 3: Chi phí và thanh toán

1. Chi phí thuê trọn gói là … VNĐ (bằng chữ …);

2. Bên B thanh toán chi phí thuê cho Bên A theo các đợt :

– Đợt 1: …

– Đợt 2: …

3. Phương thức thanh toán:

4. Đồng tiền thanh toán:

Điều 4: Nghĩa vụ của Bên A

1. Cung cấp bàn ghế cho Bên B theo đúng chất lượng, thông số trong hợp đồng;

2. Vận chuyển bàn ghế cho Bên B đến đúng địa điểm chỉ định, đúng thời gian thỏa thuận;

3. Chịu trách nhiệm với các thiệt hại xảy ra mà nguyên nhân do lỗi của Bên A;

4. Các nghĩ vụ khác theo hợp đồng này.

Điều 5: Nghĩa vụ của Bên B

1. Thanh toán đúng hạn và đầy đủ chi phí cho Bên A;

2. Nhận bàn giao đúng thời gian, địa điểm theo hợp đồng;

3. Cam kết sử dụng bàn ghế thuê đúng mục đích sử dụng; không cho mượn/ cho thuê lại bàn ghế mà chưa có sự đồng ý của Bên A;

4. Giữ gìn, đảm bảo vẹn nguyên tình trạng vật lý của phông bạt trong quá trình sử dụng, chịu trách nhiệm bồi thường với những lỗi, hư hỏng của phông bạt trong thời gian thuê;

5. Bàn giao lại phồng bạt cho Bên A sau khi hết thời gian thuê;

6. Các nghĩa vụ khác theo hợp đồng này.

Điều 6: Điều khoản giải quyết tranh chấp

1. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng mà hai bên không thống nhất cách giải quyết thì được xem là tranh chấp và sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải không quá 03 (ba) lần;

2. Nếu quá 03 (ba) lần mà hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận chung, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết trước tòa án.

Điều 7: Trường hợp bất khả kháng

1. Mọi sự kiện phát sinh nằm ngoài ý chí chủ quan của hai bên và không bên nào có thể lường trước và không thể khắc phục được bằng mọi biện pháp và khả năng cho phép bao gồm: chiến tranh, tai nạn, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai …. được xem là sự kiện bất khả kháng;

2. Nếu một trong hai bên vì sự kiện bất khả kháng mà không thể tiếp tục thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng thì không bị truy cứu các trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường hợp đồng;

3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp sự kiện phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên còn lại trong khoảng thời gian … ngày kể từ ngày biết có sự kiện bất khả kháng xảy ra và phải áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn trong khả năng để khắc phục thiệt hại;

4. Trong trường hợp bên gặp sự kiện bất khả kháng vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng mà không thực hiện thủ tục thông báo như đã nêu trên hoặc không áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được quy định tại hợp đồng này.

Điều 8: Phạt vi phạm và bồi thường

1. Một trong các bên nếu vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì áp dụng các mức phạt vi phạm với mức …VNĐ;

2. Bất kỳ bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra;

3. Thời hạn thanh toán tiền phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại là sau 30 ngày, kể từ ngày bên vi phạm nhận được văn bản thông báo về tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại từ bên bị vi phạm.

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 9: Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng tạm ngừng hiệu lực trong các trường hợp sau:

2. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực tính từ thời điểm ký;

2. Hợp đồng bao gồm … trang, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191