Biên bản giao ki-ốt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2020

BIÊN BẢN BÀN GIAO Ki-ỐT

Hôm nay, ngày 28 tháng 2 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao

 • Tôi là……
 • Số CMND…………………….
 • Địa chỉ : số nhà … phố A ,phường B, quận C, Hà Nội
 • Số điện thoại…………

Bên nhận bàn giao

 • Ông( bà)
 • Số CMND…………………….
 • Địa chỉ : số nhà … phố A ,phường B, quận C, Hà Nội
 • Số điện thoại……………………

Nội dung sự việc :

 • Tôi là ………… chủ sở hữu ki-ot tại số nhà ……………. phố A ,phường B, quận C, Hà Nội.
 • Vào lúc 14h ngày tôi là……. đã thực hiện bàn  giao ki-ốt ông( bà)………. tại số nhà … phố A ,phường B, quận C, Hà Nội
 •  Trong quá trình bàn giao không có xự cố gì xảy ra .
 • Ông ( bà) …….. đã nhận bàn giao .

Các bên tham gia nhất trí với nội dung trên

Chúng tôi cam kết sự việc trình bày trên hoàn toàn là sự thật.

Kèm theo đơn này là:

 • Hợp đồng bàn giao nhà

Người bàn giao                                                                             Bên nhận bàn giao

…………………..                                                                        ……………………

1900.0191