Biên bản lỗi làm mất tiền quỹ công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 BIÊN BẢN LỖI LÀM MẤT TIỀN QUỸ CÔNG TY

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , tại …

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản:

Tôi tức … – Kế toán trưởng Công ty;

Thủ quỹ Công ty:

Chị …;

Người làm chứng:

Chị …- Kế toán tổng hợp;

Chị … – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán;

Anh … – Lái xe;

Chúng tôi xin trình bày sự việc như sau:

Vào hồi 7 giờ sáng nay, chị … đã xuất quỹ Công ty để thực hiện việc phát lương trực tiếp tại các đơn vị, đúng theo trách nhiệm của chị hàng tháng. Chị đi cùng anh … tức lái xe Công ty phụ trách xe mang biển số 30A – 122.33. Tuy nhiên, vào 11 giờ 20 phút cùng ngày, chị có về lại Phòng Tài chính – Kế toán khai báo việc làm mất tiền quỹ Công ty trong quá trình đi lại. Cụ thể, số tiền bị mất là 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn). Tôi là người trực tiếp ghi nhận lại lời trình của chị. Ngoài ra, ngay tại thời điểm này còn có chị …, chị … và anh … chứng kiến.

Chúng tôi cam kết nội dung trên là sự thật. Chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn trong quá trình ghi nhận lại và trình bày toàn bộ nội dung biên bản.

Giấy tờ kèm theo:

– Sổ Quỹ;

– Phiếu Chi;

– Tờ trình làm mất tiền quỹ Công ty;

Người lập biên bản                                                                Người làm chứng

1900.0191