Biên bản họp gia đình

Biên bản họp gia đình là văn bản ghi nhận lại quá trình tổ chức cuộc họp giữa các thành viên trong gia đình nhằm thảo luận, thống nhất, xử lý một vấn đề nào đó đang phát sinh và có liên quan tới quyền lợi, trách nhiệm của tất cả những người tham gia.

Mẫu Biên bản họp gia đình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

——*——

                                                              ……, ngày …. tháng …. năm 20….

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH

( V/v: ……………………)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20….., tại nhà Ông/bà ….. (con trưởng)

Địa chỉ: Số…., xã/phường ….., quận/huyện ……, tỉnh/TP ………

Gia đình Chúng tôi tiến hành họp mặt các con trai, con gái của Cụ Ông …………………………… và cụ Bà …………………………… với thành phần và nội dung cuộc họp như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp:

  1. Ông ………………..     (đã mất) –   Ông ………….. là con trai/gái đại diện;
  2. Ông ………………..     (đã mất) –   Ông ………….. là con trai/gái đại diện;
  3. Bà ………………. ;
  4. Bà ……………….;
  5. Bà ……………….;

Nội dung thảo luận cuộc họp:

Được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong gia đình, chúng tôi cùng đưa ra vấn đề sau:

– ………………………….

Sau khi tất cả các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về nội dung nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:                     100%

Không tán thành:           không

Ý kiến khác:                 không

Chúng tôi quyết định:

…………………………………………..

Biên bản này được đọc lại cho tất cả mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp có sửa chữa bổ sung, cần được lập thành văn bản và thông qua ý kiến của tất cả gia đình. Mọi tranh chấp, vướng mắc nếu có sẽ được xử lý thông qua hòa giải, nếu không thể hòa giải sẽ được đưa ra cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo pháp luật.

Chữ ký của người tham gia cuộc họp

Các thành viên                                                  Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …………..

Tham khảo thêm:

1900.0191