Điều kiện để thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực

Điều kiện để thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực là gì?

Xin chào luật sư, anh có thể giải thích cho tôi các điều kiện để thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực theo pháp luật hiện nay là gì được không?

Trả lời mang tính chất tham khảo:

Theo điều 73 BLLĐ năm 2012 thì: “ thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể người lao động và NSDLĐ về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể”

Ngoài ra theo điều 78 BLLĐ năm 2012 quy định thỏa ước lao động tập thể vô hiệu như sau:

“1. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thoả ước trái pháp luật.

2. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong các trường hợp sau

a) Có toàn bộ nội dung trái pháp luật;

b) Người ký kết không đúng thẩm quyền;

c) Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể.”

Căn cứ vào quy định của pháp luật, thì thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực khi đầy đủ các điều kiện sau

  • Phải được hình thành trên cơ sở sự thương lượng thỏa thuận giữa hai bên là người sử dụng lao động và người lao động
  • Phải được lập thành văn bản
  • Có nội dung không trái với quy định của pháp luật
  • Phải tuân theo quy định của pháp luật về chủ thể ký kết và quy trình thương lượng tập thể    

Văn bản tham khảo:

Bộ luật Lao động năm 2012          

Bài liên quan:

1900.0191