hợp đồng lao động

Mẫu Nội quy lao động

NỘI QUY LAO ĐỘNG NỘI QUY LAO ĐỘNG CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Bản quy chế hoạt động này áp dụng cho toàn thể nhân viên làm việc tại doanh nghiệp, kể cả nhân viên trong thời gian thử việc, học việc, tập sự, thực tập. Tất cả nhân viên phải tuân …

Mẫu Nội quy lao động Read More »

Mẫu Quyết định chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH (V/v: Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp) TÊN DOANH NGHIỆP SỐ: ……../QĐ – …….   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc =====0O0===== ……….., ngày ………. tháng ……  năm ……..  QUYẾT ĐỊNH (V/v: Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp)  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI …

Mẫu Quyết định chuyển đổi hình thức doanh nghiệp Read More »

Mẫu Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban giám đốc Và Công đoàn

QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ   QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ Căn cứ Luật Công đoàn;   …

Mẫu Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban giám đốc Và Công đoàn Read More »

Mẫu Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám đốc Công ty Cổ phần

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN (Ban hành kèm theo Quyết định số : ………../ QĐ/HĐQT ngày …. tháng ….. năm …..của       Hội đồng quản trị Công ty cổ phần …

Mẫu Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám đốc Công ty Cổ phần Read More »

Mẫu Danh sách lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp

Mẫu số 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội   TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TÊN DOANH NGHIỆP ————- DANH SÁCH LAO ĐỘNG TẠI THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ——————   Số TT …

Mẫu Danh sách lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp Read More »

Mẫu Báo cáo thực hiện chính sách đối với người lao động ở doanh nghiệp cổ phần hóa

Mẫu số 7 Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội   TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BCĐ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP (TÊN DOANH NGHIỆP) ——– BÁO CÁO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG …

Mẫu Báo cáo thực hiện chính sách đối với người lao động ở doanh nghiệp cổ phần hóa Read More »

Mẫu Báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Phụ lục IX MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN (Kèm theo Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)     TÊN DOANH NGHIỆP                            Số: ….       BÁO CÁO Tình hình duy trì điều kiện kinh doanh …

Mẫu Báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán Read More »

Công văn là gì, danh mục các loại công văn, văn bản không có tên loại

Công văn là gì, khái niệm công văn, có những loại công văn nào, văn bản không có tên loại là gì, có những hình thức nào? Danh sách và căn cứ quy định pháp luật? Công văn là gì, các loại công văn văn bản không có tên loại Tại sao công văn là …

Công văn là gì, danh mục các loại công văn, văn bản không có tên loại Read More »

Hợp đồng lao động với thủ kho

Bên A đồng ý thuê bên B làm nhân viên thủ kho để quản lý việc xuất nhập hàng trong kho, sắp xếp kho, thực hiện việc đặt hàng cho kho của bên B trong khoảng thời gian … tháng.

So sánh quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và của người lao động

Bài luận dưới đây thể hiện quan điểm về So sánh quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và của người lao động của tác giả, căn cứ trên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Người đọc có thể cân nhắc sử dụng và …

So sánh quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và của người lao động Read More »

Hợp đồng lao động

Mẫu Hợp đồng lao động Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Số: …….. – HĐLĐ Chúng tôi: Một bên là: Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………… Sinh năm: ………………………. Quốc tịch: ……………………………………………………….. Chức …

Hợp đồng lao động Read More »

Những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng để làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng trên cơ sở pháp điển hóa …

Những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 Read More »

Một số vấn đề về thí điểm thi tuyển công chức Lãnh đạo tại Bộ Tư pháp

Một số vấn đề về thí điểm thi tuyển công chức Lãnh đạo tại Bộ Tư pháp 11/10/2010 1. Quan điểm của Đảng về phát triển đội ngũ công chức lãnh đạo:   Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định “Cán bộ chính là dây chuyền của bộ máy Đảng, Nhà nước …

Một số vấn đề về thí điểm thi tuyển công chức Lãnh đạo tại Bộ Tư pháp Read More »

1900.0191