phụ lục hợp đồng

Mẫu Hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT(Ban hành kèm thông tư số: 03/2013/TT – BXD ngày 02/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)   MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT (Ban hành kèm thông tư số: 03/2013/TT – BXD ngày 02/4/2013của Bộ trưởng Bộ …

Mẫu Hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật Read More »

Mẫu Hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG(Ban hành kèm thông tư số: 03/2013/TT – BXD ngày 02/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG (Ban hành kèm thông tư số: 03/2013/TT …

Mẫu Hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung Read More »

Phụ lục hợp đồng bổ sung tài khoản

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Phụ lục hợp đồng bổ sung tài khoản CƠ QUAN/TỔ CHỨC                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày……tháng……năm…… PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG BỔ SUNG TÀI KHOẢN Số: …. Căn cứ: – Hợp …

Phụ lục hợp đồng bổ sung tài khoản Read More »

Phụ lục hợp đồng bảo mật thông tin

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Phụ lục hợp đồng bảo mật thông tin CƠ QUAN/TỔ CHỨC                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày……tháng……năm…… PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG BẢO MẬT THÔNG TIN Số: …. Căn cứ: – Hợp …

Phụ lục hợp đồng bảo mật thông tin Read More »

Phụ lục hợp đồng bán hàng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Phụ lục hợp đồng bán hàng CƠ QUAN/TỔ CHỨC                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày……tháng……năm…… PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG Số: …. Căn cứ: – Hợp đồng ký kết số …

Phụ lục hợp đồng bán hàng Read More »

Phụ lục hợp đồng bảo hiểm

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Phụ lục hợp đồng bảo hiểm CƠ QUAN/TỔ CHỨC                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày……tháng……năm…… PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM Số: … Căn cứ: – Hợp đồng ký kết số …

Phụ lục hợp đồng bảo hiểm Read More »

Phụ lục hợp đồng bù trừ công nợ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Phụ lục hợp đồng bù trừ công nợ CƠ QUAN/TỔ CHỨC                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày……tháng……năm…… PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG BÙ TRỪ CÔNG NỢ Số: …. Căn cứ: – Hợp …

Phụ lục hợp đồng bù trừ công nợ Read More »

Mẫu Hợp đồng mua bán điện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——- …, Ngày… tháng… năm …   HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT Mã số hợp đồng ……………. Chúng tôi gồm: Bên bán điện:     Đại diện là ông (bà):……………………………. Chức vụ:………………………….. Theo giấy …

Mẫu Hợp đồng mua bán điện Read More »

Một số quy định của pháp luật dân sự, thương mại về chế định hợp đồng – Bất cập và kiến nghị

Một số quy định của pháp luật dân sự, thương mại về chế định hợp đồng – bất cập và kiến nghị Mặc dù Bộ luật Dân sự năm 2005 và Luật Thương mại năm 2005 đã có những quy định khá chặt chẽ để ràng buộc trách nhiệm của các chủ thể khi tham …

Một số quy định của pháp luật dân sự, thương mại về chế định hợp đồng – Bất cập và kiến nghị Read More »

1900.0191