Đơn đề nghị thực hiện miễn giảm thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN MIỄN GIẢM THUẾ

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm

– Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007;

– Căn cứ Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

– Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế;

Tên:                                                                  ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Ngày 14/12/2019, tôi đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liện với đất số 144/HĐCNQSDĐ, TSGLĐ với ông Phạm Ngọc T. Theo đó, tôi đã chuyển nhượng căn nhà số 32 Lý Đạo Thành, Hoàn Kiếm cho ông T. Đây là nhà ở duy nhất của tôi, bởi tôi sẽ chuyển sang ở cùng ông bà tại nhà của ông, bà số 55 Trần Hưng Đạo nên không còn nhu cầu sử dụng nhà ở riêng nữa. Nay kèm theo hồ sơ kê khai thuế, tôi làm đơn này đề nghị Chi cục Thuế tiến hành miễn giảm thuế đối với phần thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở nói trên của tôi.

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007:

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Từ căn cứ trên, tôi nhận thấy thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân chỉ có một nhà ở, đât ở duy nhất thuộc diện thu nhập được miễn thuế. Vì lẽ đó, kính mong Chi cục Thuế thực hiện trách nhiệm miễn thuế đối với phần thu nhập này của tôi.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị.

Các giấy tờ đính kèm:                                                                                  Người viết đơn

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và

tài sản gắn liện với đất số 144/HĐCNQSDĐ, TSGLĐ;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Tờ khai thuế TNCN.

1900.0191