Đơn đề nghị xác minh lý do học sinh bầm tím

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 28 tháng 11 năm 2019

ĐƠN XIN ĐỀ NGHỊ XÁC MINH

(V/v: xác minh lý do học sinh bầm tím)

Kính gửi: Trường tiểu học Lê Qúy Đôn

: Hoàng Diệu Ngân hiệu trưởng trường Lê Qúy Đôn

Tôi tên là: Nguyễn Đức Mai.                                         Sinh năm: 1993.

Chứng minh nhân dân số: 0123456789. Do Công an Quảng Ninh cấp ngày 20/10/2010.

Địa chỉ thường trú: tổ dân cư số 1, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Số điện thoại liên hệ: 012345678.

Con tôi là: Hoàng Công Minh

Học sinh lớp: 1b

Trường tiểu học: Lê Qúy Đôn

Tôi viết đơn này với lý do sau: Vào ngày 23/11/2019 tôi đưa con đến trường trên người con tôi không có vết bầm tím nào. Tuy nhiên chiều ngày hôm đó tôi đón con về trên người con tôi lại có vết bầm tím sau lưng. Tôi viết đơn này với đề nghị nhà trường xác minh làm rõ vết bầm trên người con tôi.

Tôi kính mong nhà trường xem xét và chấp nhận đề nghị của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Nguyễn Đức Mai

1900.0191