Đơn xin không tham gia thăm quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2019

ĐƠN XIN KHÔNG THAM GIA THAM QUAN

Kính gửi: Chi cục thuế huyện An Dương

Ông: Nguyễn Viết Tú chi cục trưởng chi cục thuế huyện An Dương

Tôi là: Lê Thị Hương

Sinh ngày: 24/01/1995

Chỗ ở hiện nay: Trung tâm huyện An Dương

Là nhân viên chi cục thuế huyện An Dương

Với lý do như sau: Do gia đình tôi có việc bận. Nên tôi không thể tham gia chuyến tham quan này cùng cơ quann.

Tôi viết đơn này kính đề nghị cơ quan xem xét và chấp nhận cho tôi được phép không tha gia kì tham quan lần này vào ngày 03/12/2019.

Tôi xin chân thành ảm ơn!

Người viết

Lê Thị Hương

1900.0191