Đơn yêu cầu thực hiện giám sát công trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN YÊU CẦU THỰC HIỆN GIÁM SÁT CÔNG TRƯỜNG

Kính gửi: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ABC

– Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

– Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

– Căn cứ Nội quy công trường xây dựng;

– Căn cứ Hợp đồng xây dựng số 133/2019/HĐXD;

Tên:                                                                  ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Vào ngày 31/01/2020 vừa qua, tôi có ký kết Hợp đồng xây dựng số 133/2019/HĐXD với Quý Công ty, qua đó giao Quý Công ty thi công xây dựng xưởng cơ khí tại số 6B Nguyễn Khuyến. Theo điều khoản tại Hợp đồng, thời điểm khởi công xây dựng là ngày 15/02/2020. Vậy nay tôi làm đơn yêu cầu Quý Công ty trực tiếp tổ chức thực hiện giám sát công trường nói trên theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo an toàn trong toàn bộ quá trình thi công xây dựng.

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014:

Điều 120. Giám sát thi công xây dựng công trình

1. Công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP:

Điều 121. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau:

a) Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng để ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp không tự thực hiện giám sát thi công xây dựng;

Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP:

Điều 26. Giám sát thi công xây dựng công trình

4. Tổ chức thực hiện giám sát quy định tại Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều này phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và có đủ nhân sự thực hiện giám sát tại công trường phù hợp với quy mô, yêu cầu của công việc thực hiện giám sát. Tùy theo quy mô, tính chất, kỹ thuật của công trình, cơ cấu nhân sự của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm giám sát trưởng và các giám sát viên. Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng của tổ chức nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và cấp công trình.

Căn cứ Hợp đồng xây dựng số 133/2019/HĐXD:

Điều 7. An Toàn Công Trường

7.1.  Nhà Thầu có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho công trường thi công trong suốt quá trình thi công (cả ngày lẫn đêm) bằng cách thành lập Ban Giám sát thi công xây dựng..

7.2.  Trong bất cứ trường hợp nào Chủ Đầu Tư cũng không chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại, mất mát về sức khỏe, sinh mạng (kể cả của bên thứ ba), tài sản nếu không phải do lỗi của chính mình gây ra.

Từ những căn cứ trên, tôi nhận thấy quá trình thi công xây dựng một công trình phải được giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động cũng như bảo vệ môi trường. Nghĩa vụ của tôi với tư cách là chủ đầu tư công trình xây dựng xưởng cơ khí đó là lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực và phù hợp với công trình được thi công. Theo Hợp đồng, tôi đã lựa chọn chính Quý Công ty tức nhà thầu công trình xây dựng xưởng cơ khí thực hiện nhiệm vụ tư vấn giám sát nói trên.

Vì vậy, tôi yêu cầu Quý Công ty sớm triển khai giám sát công trình xây dựng xưởng cơ khí theo Hợp đồng xây dựng số 133/2019/HĐXD bằng cách thành lập Ban Giám sát thi công xây dựng và một hệ thống quản lý, bảo trì công trường phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung yêu cầu.

Giấy tờ đính kèm:                                                                                  Người viết đơn

– Hợp đồng xây dựng số 133/2019/HĐXD

1900.0191