Đơn xin rút khỏi ban thanh tra nhân dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2020

ĐƠN XIN RÚT KHỎI BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Kính gửi: Ban thường trực UNBD phường B

  • Căn cứ vào : Nghị định 159/2016/NĐ-CP

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Tôi xin trình bày một việc như sau :

Tôi đang là thành viên của ban thanh tra nhân dân của UBND phường B từ ngày 6 tháng 1 năm 2019 . Nhưng do điều kiện sức khỏe không cho phép nay tôi muốn được thôi tham gia Ban nhân dân của UBND phường B.

Căn cứ vào khoản 2 điều 10 nghị định 159/2016/NĐ-CP

  • Trường hợp vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc lý do khác, thành viên Ban thanh tra nhân dân có đơn xin thôi tham gia Ban thanh tra nhân dân hoặc thành viên Ban thanh tra nhân dân trở thành người đương nhiệm trong Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thay đổi nơi thường trú đến địa phương khác theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này thì Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn báo cáo Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tạm thời cho thôi nhiệm vụ và báo cáo Hội nghị nhân dân hoặc hội nghị đại biểu nhân dân gần nhất quyết định việc miễn nhiệm thành viên đó và bầu người khác thay thế.

Bản thân tôi xét thấy, tôi hoàn toàn có quyền rút khỏi ban thanh tra nhân dân của UNBD phường B theo luật định.

Từ những căn cứ trên tôi xin Ban thường trực UNBD phường B :

  • Cho phép tôi được rút ra khỏi ban thanh tra dân dân của UBND phường B theo nguyện vọng của bản thân

Tôi xin cam kết những điều trên là sự thật

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191