Đơn xin rút lại đơn khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2020

ĐƠN XIN RÚT LẠI ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: UNBD phường B

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Tôi xin trình bày một việc như sau:

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2020 tôi có gửi đơn khiếu nại cho UBND phường B về việc đổ rác không đúng nơi công cộng của một số hộ dân sinh sống tại khu phố A thuộc phường B. Tuy nhiên nay tôi muốn rút lại đơn này do mọi người đã có ý thức hơn trong việc đổ rác đúng nơi quy định

Căn cứ vào điều 10 luật khiếu nại 2011

  • Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
  •  Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại thì      đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Căn cứ vào điểm L khoản 1 điều 12 luật khiếu nại 2011

  • Người khiếu nại có quyền được rút khiếu nại

Bản thân tôi xét thấy, Tôi hoàn toàn có quyền để rút lại đơn khiếu nại đã nộp tại UBND phường B vào  ngày 20 tháng 1 năm 2020 theo luật định.

Từ những căn cứ trên tôi xin UBND phường B thực hiện:

  • Cho tôi rút lại đơn khiếu nại đã nộp tại UBND phường B

Tôi xin chân thành cảm ơn

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191