Đơn yêu cầu thực hiện chi quỹ chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020

ĐƠN YÊU CẦU THỰC HIỆN CHI QUỸ CHUNG

Kính gửi: Trưởng phòng Tài chính – Kế Toán – Công ty Cổ phần Thái Dương

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thái Dương;

– Căn cứ Nội quy Công ty Cổ phần Thái Dương;

Tên:                                                                  ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Tôi hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Thái Dương. Vừa qua vào dịp nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020, tôi được Chủ tịch Công ty phân công nhiệm vụ thăm hỏi và biếu quà Tết cho 25 cán bộ hưu trí của Công ty. Vì vậy, nay tôi viết đơn này yêu cầu Trưởng phòng Tài chính – Kế Toán giải quyết việc chi quỹ chung của các thành viên Công ty để hoàn trả chi phí đi lại và mua quà tặng nói trên cho tôi.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 5 Bộ luật lao động năm 2019:

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Người lao động có các quyền sau đây:

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

Căn cứ khoản 5 Điều 30 Điều lệ Công ty:

Điều 30. Quỹ Công ty

5. Khoản tài sản đóng quỹ chỉ được chi trả cho những hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của tât cả thành viên trong Công ty; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong Công ty.

Từ những căn cứ trên, tôi nhận thấy người lao động có quyền tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Như vậy, tôi hoàn toàn có quyền yêu cầu Phòng Tài chính – Kế Toán của Công ty tổ chức chi trả khoản quỹ chung bởi vấn đề này liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của tôi tại Công ty. Hơn thế nữa, từ trước đến nay tôi luôn tích cực trong việc xây dựng, đóng góp quỹ vì mục đích chung của tất cả thành viên. Vì vậy, rất mong sớm nhận được quyết định chi quỹ chung của Trưởng phòng Tài chính – Kế Toán cho hoạt động thăm hỏi cán bộ hưu trí vào dịp Tết vừa qua của tôi.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung yêu cầu.

Các giấy tờ đính kèm:                                                                                  Người viết đơn

– Bản sao Điều lệ Công ty;

– Hóa đơn mua hàng;

– Vé máy bay điện tử.

1900.0191