Đơn đề nghị thực hiện chương trình tuyên truyền địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020

ĐƠN XIN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN

Kính gửi: UNBD Phường B

Căn cứ vào :

– Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

– Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1980         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Tôi xin trình bày một việc như sau:

Vào ngày 7 tháng 2 năm 2020 tại địa bàn phường B , quận C , thành phố Hà Nội tôi có kế hoạch thực hiện một chương trình miễn phí cho các Đoàn viên trên địa bàn phường. Chương trình nhằm đến việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục về pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn phường B.

Căn cứ vào điều 4 luật phổ biến , giáo dục pháp luật:

  • Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Căn cứ tình hình kinh tế – xã hội của từng thời kỳ, Chính phủ quy định cụ thể chính sách hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.

Căn cứ vào điểm d) khoản 2 điều 27 luật phổ biến , giáo dục pháp luật

  • Trách nhiệm của chính quyền các cấp ở địa phương là tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bản thân tôi xét thấy ,tôi hoàn toàn có quyền và được khuyến khích thực hiện chương trình phổ biến pháp luật , và chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm tạo điều kiện cho tôi thực hiện chương trình theo như luật định.

Từ những căn cứ trên , tôi đề nghị UBND phường B :

  • Hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi để thực hiện đúng theo kế hoạch chương trình đã đề ra.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191