Đơn đề nghị hưởng lương hưu trước hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG LƯƠNG HƯU TRƯỚC HẠN

Kính gửi: Giám đốc Công ty Dược phẩm OPC

– Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số 13/HĐLĐ;

Tên:                                                                  ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Tôi hiện nay 51 tuổi, giữ chức vụ Trưởng phòng Pháp chế của Công ty Dược phẩm OPC. Vào chiều ngày 27/10/2019, tôi gặp tai nạn giao thông dẫn tới.bị suy giảm khả năng lao động 70% và do đó phải xin nghỉ việc. Nói cách khác, tôi đã xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định là 04 năm. Vậy nay tôi viết đơn này xin được hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi luật định.

Căn cứ Điều 187 Bộ luật lao động năm 2012:

Điều 187. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

 2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

 Từ những căn cứ trên, tôi nhận định rằng tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật lao động đối với nữ là 55 tuổi. Tuy nhiên, độ tuổi này có thể không bắt buộc áp dụng đối với “người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định”. Tôi thuộc diện người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, tức được xét nghỉ hưu sớm hơn mốc 55 tuổi. Lúc này, tôi được xét hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước hạn luật định. Tôi tự nhận thấy bản thân đã đáp ứng đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Vì thế, rất mong Giám đốc Công ty sớm giải quyết chi trả lương hưu cho người lao động nghỉ hưu trước tuổi.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị.

Các giấy tờ đính kèm:                                                                                 Người viết đơn

– Hợp đồng lao động số 13/HĐLĐ;

– Sổ khám bệnh;

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động.

– Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

1900.0191