Mẫu Biên bản hoàn trả tài sản

Mẫu biên bản hoàn trả tài sản được sử dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc hoàn trả lại tài sản có giá trị lớn mà đã cầm, mượn của nhau và cần lập thành văn bản đề làm chứng sau này, hoặc để giải trình với cá nhân, cơ quan thứ ba.

Mẫu Biên bản hoàn trả tài sản

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————o0o—————-

……., ngày …. tháng …. năm 2018

BIÊN BẢN HOÀN TRẢ TÀI SẢN

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Chúng tôi bao gồm các bên:

Bên giao (Bên A): (Thông tin của cá nhân/pháp nhân)

Họ và Tên/ Đại diện (ghi kèm chức vụ):

sinh ngày

CMND:                                   do:                                      cấp ngày:

Hộ khẩu thường trú:

Bên nhận (Bên B):

Họ và tên/Đại diện (ghi kèm chức vụ):

sinh ngày

CMND:                                   do:                                      cấp ngày:

Hộ khẩu thường trú:

Hôm nay, tại ……………………………………Bên A tự nguyện hoàn trả cho bên B những tài sản sau:

1.

2.

3.

4.

(Liệt kê các tài sản kèm theo mô tả về tài sản)

– Kể từ khi Bên cuối cùng ký vào Biên bản, Bên A không còn bất cứ trách nhiệm gì đối với tài sản nêu trên.

– Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản gốc, mỗi bên giữ 1 (một) bản, có hiệu lực kể từ khi bên cuối cùng ký vào biên bản.

Bên giaoBên nhận

 

Bài liên quan:

1900.0191