Tờ trình về chi phí tiếp khách

Tờ trình chi phí tiếp khách là văn bản do cá nhân/ tổ chức soạn thảo gửi lên cấp trên trực tiếp quản lý với mong muốn cấp trên xem xét, rà soát các khoản tiền chi cho việc tiếp khách của cơ quan/ tổ chức với mục đích, kế hoạch đã được phê duyệt trước đó. Bạn có thể tham khảo mẫu đơn với tình huống cụ thể trong trường hợp sau đây.

Mẫu Tờ trình chi phí tiếp khách

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…/TTrĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH CHI PHÍ TIẾP KHÁCH

Về chi phí tiếp khách ……

Kính gửi: – Uỷ ban nhân dân tỉnh…

          – Sở Tài chính tỉnh…

Năm 20…, Ủy ban nhân dân huyện… hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh… đề ra trên địa bàn huyện và đã đạt được thành tích xuất sắc, vượt ngoài mong đợi. Nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng, chính quyền cùng các tỉnh thành lân cận, nhiều cán bộ thuộc các cơ quan trung ương, địa phương đến thăm hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mà huyện… đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Do có rất nhiều đoàn đại biểu đến thăm nên chi phí cho việc tiếp khách là rất nhiều, cụ thể như sau:

1……………………………….

2……………………………….

3……………………………….

Tổng chi phí cho việc tiếp khách từ ngày…/…./….. đến ngày…/…/… là…………………….đồng.

Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính tỉnh xem xét hỗ trợ chi phí nêu trên./.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu: VT; TC 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191