CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ LẬP DỰ ÁN

Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí lập dự án, chi phí thẩm định, thiết kế, khảo sát.

Mẫu CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ LẬP DỰ ÁN

CÔNG TY ……………………

……………………

—————————–

Số: 110814/CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

Thanh Hóa, ngày    tháng    năm 2016

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện ……………………, tỉnh …………………….

Dựa theo Đề cương khái toán kinh phí chuẩn bị đầu tư đối với Công trình ……… tại xã …………., huyện ……………………, tỉnh ……….. giữa Công ty ………. với Quý cơ quan về vấn đề Khảo sát, đo đạc và lập dự án thiết kế.

Ngày ….. tháng …… năm 2016, Công ty chúng tôi đã bắt đầu triển khai thực hiện trên thực tế các công việc theo sự chỉ đạo của huyện ……………………, tỉnh ……………………, gồm có khảo sát địa chất, địa hình, tiến hành đo đạc lên khái toán đối với công trình đường giao thông từ …………………… đi …………………… tại xã ……………………, huyện ……………………, tỉnh ……………………. Để đảm bảo tiến độ công việc và quyền lợi của bà con nơi đây, Công ty chúng tôi sẽ chủ động chịu trách nhiệm đối với phần chi phí trong giai đoạn khảo sát, lập dự án sơ bộ ban đầu của công trình trên.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công ty kính đề nghị UBND huyện …………………… có sự điều chỉnh hỗ trợ về kinh tế đối với một số hoạt động đi lại, sinh hoạt của công ty để đảm bảo công việc có hiệu quả cao nhất.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chấp thuận./.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn !

                                                                                    ………………, ngày ….. tháng …… năm 2016

    Đại diện công ty

  Phó Tổng Giám đốc

  

 

……………………………………..

Tham khảo thêm:

1900.0191