Đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu

Đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu dùng trong các hoạt động đấu thầu, dự thầu dự án.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu

Đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu là văn bản được cá nhân/tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (bên mời thầu) thực hiện việc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho bên đấu thầu.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI TỎA BẢO LÃNH DỰ THẦU

– Căn cứ Luật đấu thầu 2013

Kính gửi: Giám đốc/Thủ trưởng ……………………..

Tên tổ chức/Tên tôi là: …………………………………………………………………….

CMND số: …………………………  Cấp ngày: … / … / ….                Do: …………………………….

Chỗ ở hiện tại : ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………….

Là cá nhân/tổ chức bảo lãnh dự thầu cho tổ chức tham gia đấu thầu ……. dự án ……………..

Nộp hồ sơ ngày: … / … / …                                                           Số hiệu: ………………….

Tôi xin trình bày Quý cơ quan nội dung sau:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

(Ví dụ: Công ty TNHH xây dựng VN bảo lãnh dự thầu cho công ty Thiên Hà nộp hồ sơ dự thầu số: 30/HS-DT. Ngày 20/1/2019 chúng tôi nhận được thông báo của bên mời thầu …………………. về việc công ty Thiên Hà không được lựa chọn.)

Do đó, tôi kính đề nghị Quý cơ quan thực hiện việc giải tỏa bảo lãnh dự thầu theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Xin chân thành cảm ơn!

 Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191