Giải trình về việc chậm tiến độ thi công

Giải trình về việc chậm tiến độ thi công là văn bản của đơn vị thi công cho chủ đầu tư, cho cơ quan chủ quản có thẩm quyền quản lý.

Mẫu Giải trình về việc chậm tiến độ thi công


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHẬM TIẾN ĐỘ THI CÔNG

V/v : chậm tiến độ thi công

Kính gửi : Công ty …..

Căn cứ : – Hợp đồng số …/…./…….. ký ngày …/…/…. giữa Công ty ….. và Công ty …..

– Căn cứ vào tiến độ thi công đã được phê duyệt với Công ty …..

–  Căn cứ vào nhật ký thi công công trình

– Căn cứ vào biên bản ghi nhận thực tế thi công công trình

Công ty …. gửi Công ty ….. văn bản giải trình về việc chậm tiến độ thi công như sau :

  1. Nội dung :

Ảnh hưởng do nguyên nhân khách quan :

  • Do điều kiện thời tiết mưa không thể thi công . Cụ thể vào các ngày : … , … , …
  • Ảnh hưởng của bão số 3 ngày 03/04
  • Ảnh hưởng vùng áp thấp suy yếu của cơn bão số 4 ngày 15/04
  • Ảnh hưởng cơn bão số 5 từ ngày 29/04 đến ngày 05/05
  1. Giải trình :
  • Công ty …. xin giải trình các nguyên nhân ảnh hưởng tiến độ thi công như sau :

Ảnh hưởng tiến độ do ảnh hưởng vấn đề thời tiết là không thể tránh khỏi , đơn vị thi công là Công ty …. đã có các biện pháp khắc phục ngay và khẩn trương đối với các ảnh hưởng trên .

Hiện tại đơn vị thi công Công ty ….. vẫn đang thi công đạt khối lượng theo tiến độ đã sửa đổi gửi chủ đầu tư và đơn vị giám sát ngày 25/04/2019

Căn cứ vào các nguyên nhân trên , đơn vị Công ty ….. giải trình về việc chậm tiến độ thi công công trình . Đồng thời , Công ty …. đã lập lại Tiến độ thi công chi tiết mới gửi Công ty kèm theo công văn .

Công ty …. đề nghị quý Công ty ….. cùng phối hợp hỗ trợ để công trình đạt tiến độ đề ra .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

GIẢM ĐỐC CÔNG TY …….

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191